آدرس دانشگاه : اراک ، میدان حافظیه ، بلوار حافظ ، بلوار وحدت

تلفنهای تماس : 8-3689374-(0861)

فاکس : 3689806-0861

 

آدرس جدید دانشگاه :

اراک ، میدان امام خمینی ، کیلوتر 3 جاده اراک-خمین ،شهرک دانشگاهی امیرکبیر ، دانشگاه علوم و تحقیقات استان مرکزی-اراک

تلفنهای تماس : 5-4132741-(0861)

فاکس : 4132747-0861