جهت تحویل جزوه آشنایی با کامپیوتر به دانشگاه مراجعه نمایید