به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دانشگاه می رساند با توجه به اعلام تدریجی نمرات سعی بر این داریم تا با اطلاع رسانی شفاف در این زمینه ، خدمت رسانی نماییم.لذا ، ذکر نکاتی چند را یاداور می شویم.

1- چنانچه به نمره خود اعتراض دارید در قسمت تجدید نظر نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام نموده و پس از پذیرش اعتراض و تغییر نمره ار توسط استاد مربوطه به آموزش مراجعه و فرم کامپیوتری آن را دریافت و امضاء نمایید.بدیهی است فرم امضاء شده می بایستی توسط استاد تایید شده و سپس جهت تایید نهایی به شورای آموزشی ارجاع گردد.

2- رعایت سقف زمان قانونی اعتراض برگه الزامی است .این زمان یکهفته پس از تاریخ اعلام نمره می باشد.به اعتراض ها پس از تاریخ های فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

با آرزوی موفقیت برای شما-آموزش دانشگاه