نمرات درس بیوتکنولوژی میکروبی
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  بیوتکنولوژی میکروبی

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 29/4/91

نام استاد : اکبری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900852121

14

2

900825695

17

3

900825223

12

4

900825491

17

5

900850846

16

6

900868664

17

7

890947614

17

8

890944846

6

9

900861303

18

10

900825542

13.5

11

900825399

12.5

12

890970671

20

13

900825649

17.5

14

900825748

15

15

900825519

20

16

900825705

16

17

900830573

15.5

18

891239646

19

19

900835339

9

20

900851121

13

21

900853842

12

22

900793962

8

23

900832621

12

24

90836768

18

25

900825305

16

26

900825546

3

27

900825547

6

28

900825645

16

29

900825724

16

30

900825699

15

31

900825140

12

32

900825669

12

33

900825462

18

34

900825939

12

35

900825673

16

36

890955429

14

37

900851433

20

38

900857591

12

39

891340002

14

40

900825702

13

41

900846040

14


 
نمرات درس ویروس شناسی پیشرفته
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  ویروس شناسی پیشرفته

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 29/4/91

نام استاد : اکبری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900852121

17

2

900825695

9

3

900825223

10

4

900825491

18

5

900850846

18

6

900868664

19

7

901340004

13

8

900861303

19

9

900825542

18.5

10

900825399

14

11

900743595

18

12

900825561

17

13

900825519

17

14

900825705

18

15

891239646

17

16

900835339

8

17

900851121

10

18

900853842

18.5

19

900793962

9

20

900832621

19

21

900836768

18

22

900825305

15

23

900825645

12.5

24

900825724

19

25

900825699

20

26

900825140

19

27

900825669

17

28

900825462

20

29

900825939

16

30

900793802

13

31

900825673

9

32

900851433

17

33

900834796

15.5

34

900857591

غ

35

900825702

20

36

900846040

14


 
نمرات درس مشاوره نوتوانی
ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  مشاوره نوتوانی

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 29/4/91

نام استاد : بهاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825484

13

2

890969928

15.5

3

900871654

19

4

900830662

15.25

5

900825125

15.60

6

900825395

14.80

7

900825394

16

8

890944904

13

9

900825371

15.5

10

900861825

16.5

11

900825393

15.80

12

900825396

15

13

900862738

15

14

900866816

15.11

15

900832283

16.5

16

900817507

14.13

17

881071902

14

18

900859720

15

19

900865487

19.5

20

890965389

17

21

900825938

16.14

22

900743569

17

23

900825982

14

24

900826023

17

25

900825656

13.5

26

900861198

16.5

27

900859334

16.5

28

900868762

18.29

29

900856061

15.20

30

900843540

14.5

31

900825447

17

32

900868141

16

33

900825102

19

34

900825357

15.10

35

900865360

16.5

36

900874373

16

37

900850049

16

38

890947220

20


 
نمرات درس استانداردهای میکروبیولوژِی موادغذایی
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  استانداردهای میکروبیولوژی موادغذایی

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 28/4/91

نام استاد : غفارجباری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900852121

17.5

2

900825695

19

3

900825223

16

4

900825491

18

5

900850846

17

6

900868664

17

7

901340004

19

8

900825542

16.5

9

900825399

16

10

900825649

15

11

900743595

19

12

900825561

15

13

900825748

17

14

900825519

18.5

15

900825705

14.5

16

900830573

18.5

17

900835339

13.5

18

900851121

14.5

19

900793962

12.5

20

900832621

16

21

900836768

17

22

900825546

16

23

900825547

15.5

24

900825645

16.5

25

900825724

17

26

900825699

16.5

27

900825140

غ

28

900825669

19

29

900825462

20

30

900825939

16

31

900793802

12

32

900825673

18.5

33

900851433

20

34

901340003

16.5

35

900834796

12.5

36

900857591

15

37

900825702

19

38

900846040

18.5


 
نمرات درس اصول وتئوریهای تدریس
ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، آموزش زبان

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  اصول وتئوریهای تدریس

رشته : آموزش زبان انگلیسی

تاریخ اعلام نمره : 27/4/91

نام استاد : مدنی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825176

16.5

2

900825435

15

3

900863480

14

4

900825227

16.75

5

900825363

16.75

6

900825372

16

7

900823589

16.5

8

900825228

15

9

900825590

14.5

10

900825660

14.5

11

900830616

17.5

12

900825130

18.75

13

900825353

14.5

14

900825909

15

15

900825143

15

16

900861696

18

17

900833077

14

18

900860340

13.5

19

900825761

13.5

20

900826043

14

21

900830759

15

22

900877184

13.5

23

900825684

13.5

24

900835031

15.5

25

900825132

15.5

26

901070002

14.5

27

900826048

13.5

28

900825139

14

29

900849695

19

30

900825987

14.5

31

900825760

16.5

32

900836333

11

33

900833060

14.5

34

900825416

16.5

35

900825762

13.5


 
نمرات درس روشهای عددی درجبرخطی
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ریاضی -آنالیز عددی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  روشهای عددی درجبرخطی

رشته : ریاضی کاربردی

تاریخ اعلام نمره : 27/4/91

نام استاد : علوی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825312

19.75

2

900817886

19.75

3

890947543

14

4

900825746

18.5

5

900869359

14

6

900814215

12.5

7

900854214

19

8

900869515

15.5

9

900813748

13

10

900825776

16.5

11

900825599

17

12

900825423

19.25

13

890953847

15.5

14

900814220

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس خزش خستگی وشکست 2-90-89
ساعت ٩:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، طراحی کاربردی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  خزش خستگی شکست

رشته : طراحی کاربردی

تاریخ اعلام نمره : 27/4/91

نام استاد : گوهری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890957078

16

2

890951010

18

3

890947962

16.5

4

890948595

19

5

890963310

18.75

6

890954510

18

7

890948611

19.5

8

890951284

15.5

9

881057877

17.75

10

890951002

18

11

881581

17.25

12

890951050

17

13

890946090

19.5

14

890964853

17

15

890957167

17.75

16

890951599

18.25

17

881057889

18

18

890970685

18.9

19

890970292

18

20

890945227

17

21

890951325

18

22

890945035

18.5

23

890955601

18.5

24

890963345

17.5

25

890971692

17.75

26

890944748

18.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس سیستم عامل پیشرفته
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی نرم افزار

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  سیستم عامل پیشرفته

رشته : نرم افزار

تاریخ اعلام نمره : 26/4/91

نام استاد : رافع-رضا

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

30

900873903

17

31

900825885

12

32

901600001

12

33

900829463

12.5

34

900825060

11

35

900843683

11

36

900871920

19

37

901600003

11

38

900852697

16

39

891228715

15.5

40

900824718

18

41

900872465

12

42

891230194

14

43

900848928

10

44

900829644

10

45

900825296

17

46

900828531

11

47

891226145

15

48

900825464

10.5

49

900836055

12

50

900831035

14

51

901276468

10

52

900808835

11

53

900865829

13

54

900825527

14

55

901600004

17

56

900823018

11

57

900856058

11

58

900825489

15


 
نمرات درس سیستم عامل پیشرفته
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی نرم افزار

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  سیستم عامل پیشرفته

رشته : نرم افزار

تاریخ اعلام نمره : 26/4/91

نام استاد : رافع-رضا

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825424

18

2

900825835

10.5

3

900831133

20

4

891240399

12

5

900875571

غ

6

900834447

19.5

7

900835216

17.75

8

901274493

15.25

9

891231797

غ

10

900813278

12

11

900856742

15.75

12

900830517

16

13

900836425

20

14

900831975

18

15

900812636

15.75

16

900825877

15

17

900825588

19

18

900825359

18.5

19

900831342

12.5

20

900831102

19

21

900830515

16.5

22

891236236

12

23

900817859

17

24

900866795

17.5

25

900832420

16.5

26

900875254

15.5

27

901277304

20

28

900833025

20

29

900809577

19.5


 
نمرات درس آنالیزعددی
ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ریاضی -آنالیز عددی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  آنالیزعددی

رشته : ریاضی کاربردی

تاریخ اعلام نمره : 25/4/91

نام استاد : اسدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825312

15

2

881057552

15

3

900814081

14.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس محاسبات عددی پیشرفته
ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، تبدیل انرژی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  محاسبات عددی پیشرفته

رشته : تبدیل انرژی

تاریخ اعلام نمره : 25/4/91

نام استاد : علوی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900850085

11

2

900870167

16.5

3

900829034

13.5

4

900831326

10

5

900825826

11.5

6

900848370

14.5

7

900825928

10

8

890948141

17.5

9

890951050

11.5

10

900822950

10

11

901275661

18

12

890961226

11.5

13

890944999

13

14

890957643

19.75

15

900846560

17.75

16

900825104

16.5

17

900825342

13

18

900826013

18.5

19

900826012

18

20

890954761

15

21

902000225

15

22

890268693

14.5

23

900850160

17.5

24

890968188

17.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس حقوق مدنی2
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق خصوصی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  حقوق مدنی 2

رشته : حقوق خصوصی

تاریخ اعلام نمره : 25/4/91

نام استاد : جاور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

44

900825640

17

45

900851219

16.5

46

901275599

15.5

47

900822933

17.5

48

900825356

12

49

900827464

19.5

50

900825149

17.25

51

900835144

19

52

900817861

16.25

53

891245633

17.75

54

891240556

19.25

55

891237594

14.75

56

891245077

16

57

891246860

16.5

58

900874059

16

59

900793965

8

60

900816218

17.5

61

900825234

17.75

62

891225429

17

63

900825832

17.75

64

900831417

18.75

65

900822960

16.25

66

891246169

19

67

891227930

14

68

891237712

16.75

69

900831473

14

70

900875541

غ

71

900825516

19

72

891228060

19.25

73

891225631

18.25

74

900868482

15

75

900809610

18.75

76

900825851

غ

77

900872579

14.75

78

900825873

16

79

900838907

19.5

80

900825334

16.75

81

891236551

16

82

891245061

17.5

83

900825369

15.75

84

901276657

15

85

891239569

19

86

900835969

15.75


 
نمرات درس حقوق مدنی2
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق خصوصی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  حقوق مدنی 2

رشته : حقوق خصوصی

تاریخ اعلام نمره : 25/4/91

نام استاد : جاور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891240260

16

2

900825899

16

3

891243746

16.25

4

900814221

18.75

5

891243797

18.75

6

900862327

17

7

891243789

14.75

8

900863184

غ

9

900814078

15.5

10

900831991

17.5

11

900828752

19.25

12

900837885

14.5

13

891241138

18.75

14

891225361

18

15

891241114

17.5

16

900861242

20

17

891225716

17

18

891241964

14.5

19

900825408

18.75

20

900850888

غ

21

900809004

17

22

891226554

16

23

900864269

19.25

24

900860147

16

25

900828749

14

26

900825165

15.5

27

900825716

16.5

28

900863937

14

29

891235242

10

30

891234242

19

31

900832846

14

32

900817829

18.75

33

900825382

17

34

891239872

16.5

35

900869660

19.25

36

900864811

16.5

37

900825286

14.75

38

891244944

18.5

39

891242486

14.75

40

900825110

15.5

41

900809327

15.75

42

900859074

16.5

43

900874815

18.5


 
نمرات درس حسابداری مدیریت
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حسابداری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  حسابداری مدیریت

رشته : حسابداری

تاریخ اعلام نمره : 25/4/91

نام استاد : همت فر

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891231588

16

2

901276044

12

3

900825096

14

4

900864740

غ

5

891246346

17.5

6

901272364

15

7

891231600

15

8

900861940

15

9

891234888

14

10

891229496

14

11

900825127

17

12

901276435

14

13

900825370

12.5

14

900825791

14.5

15

891247046

15

16

900823395

16

17

900861166

12

18

891240352

17

19

901275158

15

20

901278307

14

21

900825079

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس حسابرسی پیشرفته
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حسابداری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  حسابرسی پیشرفته

رشته : حسابداری

تاریخ اعلام نمره : 25/4/91

نام استاد : همت فر

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825096

14

2

891243816

13

3

900825260

16.5

4

891246346

17

5

900809050

17.5

6

900825201

17.5

7

900817820

18.25

8

900825621

15.5

9

891231674

غ

10

900825127

17

11

891236767

15

12

900826053

14.5

13

891245148

19

14

891225333

17.25

15

900808841

15

16

891231307

14

17

901276435

17.5

18

891251197

18.25

19

900823395

18.5

20

900861166

16

21

900825259

14

22

891240352

17.5

23

900830704

17.5

24

891243745

14

25

900868785

14.5

26

891241129

15

27

891241221

17.5

28

8912567744

14

29

900825079

17.5

30

891238001

17.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس نظریه وروشهای طراحی
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  نظریه وروشهای طراحی

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 25/4/91

نام استاد : باور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

900825651

16

22

900825637

14

23

891239643

18

24

900831540

17

25

900825514

17

26

900872866

17

27

900834800

18

28

900866583

15.5

29

900825366

14.5

30

900825101

12

31

900825620

15

32

900825796

14

33

900872056

12.5

34

901275773

14

35

900825477

16

36

900825753

12

37

900861114

14.5

38

900862988

18

39

 

 

40

 

 

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس نظریه هاوروشهای طراحی
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  نظریه وروشهای طراحی

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 25/4/91

نام استاد : باور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900867837

20

2

900825343

18.5

3

900825792

15

4

900825828

18

5

900825354

14.5

6

900875817

17.5

7

900806458

20

8

900859355

15

9

900875763

19

10

900825694

14

11

890969982

13

12

900875441

18

13

900825592

14

14

900825743

15

15

900825727

14

16

900825083

12

17

900814025

18

18

890966400

17.5

19

900825536

15.5

20

900825401

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس برنامه ریزی کاربردی معماری
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  برنامه ریزی کاربردی معماری

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 25/4/91

نام استاد : باور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

900814025

19

22

890966400

19

23

900825597

13

24

900825302

20

25

900825536

12

26

900825494

18

27

900825401

15

28

900825651

14

29

900825637

15

30

891239643

16.5

31

900831540

17

32

890961275

14

33

900825514

14

34

890945265

غ

35

900825230

17.5

36

900834800

17.5

37

900866583

15

38

900825366

14

39

900825101

12

40

900825620

13

41

900825796

12

42

900872056

15

43

901275773

13

44

900825477

14.5

45

90825297

18.5

46

900825753

13

47

900861114

13

48

900862988

19.5

49

900832462

19

50

901560002

18


 
نمرات درس برنامه ریزی کاربردی معماری
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  برنامه ریزی کاربردی معماری

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 25/4/91

نام استاد : باور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900867837

20

2

900825343

17

3

900825792

12

4

900825828

15

5

900875817

16.5

6

900806458

20

7

900859355

13

8

900868324

غ

9

900875763

18

10

900825798

14

11

900825694

18

12

900156000

18

13

900831152

19.5

14

890969982

16

15

900875441

17

16

900825592

13

17

900830657

18.5

18

900825743

16

19

900825827

12

20

900825083

14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس آبهای زیرزمینی
ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک خاک و پی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  آبهای زیرزمینی

رشته : مکانیک خاک وپی

تاریخ اعلام نمره : 24/4/91

نام استاد : یوسفی راد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

891244079

15

22

900877674

12

23

890957980

18

24

900832224

10

25

900856037

19

26

900854131

15

27

900866254

16

28

900863344

13

29

900822500

19

30

900832460

8

31

900825380

16

32

900846554

11

33

900814038

19

34

900831242

18

35

900850966

14

36

900824831

14

37

900815190

19

38

881055244

19

39

900823109

18

40

900852077

11

41

900824587

17

42

900825879

18

43

900826957

19

44

900829242

13

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس آبهای زیرزمینی
ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک خاک و پی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  آبهای زیرزمینی

رشته : مکانیک خاک وپی

تاریخ اعلام نمره : 24/4/91

نام استاد : یوسفی راد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825344

17

2

881057763

غ

3

890957323

14

4

900820883

14

5

900873042

17

6

900829447

0

7

900855157

13

8

900877298

8

9

900825962

18

10

900874049

14

11

890961870

17

12

900830029

13

13

900852219

15

14

900825437

17

15

900825906

13

16

900824939

19

17

900868725

14

18

900853678

15

19

900825339

12

20

891239675

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس سیستمهای تولیدصنعتی
ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  سیسمهای تولیدصنعتی

رشته : ساخت  وتولید

تاریخ اعلام نمره : 24/4/91

نام استاد : مزدک

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890965489

11.4

2

900846299

18.2

3

900825809

18.6

4

900855903

18.3

5

900869669

18.5

6

900831326

11.3

7

890967107

16.3

8

900825928

13.9

9

900837635

18.7

10

900825458

13.1

11

901275661

19

12

890961226

17.5

13

890944999

18.6

14

900846560

18.5

15

900831616

18.1

16

900830696

15.7

17

900870712

18

18

900825342

15

19

900825333

14.7

20

900826013

19.4

21

900826012

17.6

22

902000225

17.5

23

890968188

18.2

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط تاتاریخ2/5/91 اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
درباره تشکیل کلاس معوقه روش تحقیق استاداسدی
ساعت ٧:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ریاضی -آنالیز عددی

قابل توجه دانشجویان محترم رشته ریاضی کاربردی که درس روش تحقیق استاداسدی رااخذنموده اند می رساندکلاس فوق تاریخ 91/6/4روزشنبه ازساعت 8صبح برگزارمی گردد


 
نمرات درس مدیریت تحول واجرای برنامه های استراتژیک
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  مدیریت تحول واجرای برنامه های استراتژیک

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 23/4/91

نام استاد : مهرمنش

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891242259

19

2

891230916

20

3

891240568

19

4

891243741

20

5

891239704

19

6

891246206

18

7

891255482

17

8

891243646

20

9

891241437

20

10

891245098

20

11

891226532

20

12

891236089

18

13

891239517

20

14

891239557

20

15

891239664

18

16

891243600

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس تئوریهای مدیریت پیشرفته
ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس : تئوریهای مدیریت  پیشرفته

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 23/4/91

نام استاد : مهرمنش

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900845261

15

2

900845190

16

3

900832585

20

4

900825733

20

5

900846142

غ

6

900825979

20

7

900831589

20

8

900844909

16

9

900876772

18

10

900845142

9

11

900853888

17

12

900853914

17

13

900826051

20

14

900824341

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس اصول روانشناسی بالینی
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، روان شناسی بالینی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  اصول روانشناسی بالینی

رشته : روانشناسی بالینی

تاریخ اعلام نمره : 23/4/91

نام استاد : محمدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825578

12

2

891245071

14.75

3

900825072

13

4

900825914

12

5

900825545

12

6

900856267

12

7

900860350

14.25

8

900825124

12

9

900825562

12.25

10

900866495

14

11

900825560

14

12

900825420

13

13

900825443

14.75

14

900825439

15.25

15

900833563

14.5

16

900825688

13

17

900825619

20

18

900862023

12

19

900825232

12

20

900849787

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 23/4/91

نام استاد : مهرمنش

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900845261

17

2

900845190

16

3

900832585

20

4

900825733

19

5

900846142

غ

6

900825979

20

7

900831589

20

8

900844909

18

9

900876772

14

10

900845142

14

11

900854390

16

12

900853888

17

13

900853914

18

14

900826051

20

15

900826341

20

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
آنالیزحقیقی
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ریاضی -آنالیز عددی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  آنالیزحقیقی

رشته : ریاضی کاربردی

تاریخ اعلام نمره : 23/4/91

نام استاد : خجسته

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

90825312

19.5

2

900817886

16

3

881057537

12

4

881057538

17

5

900825746

19.75

6

900869359

16.5

7

881057552

12

8

900814215

18.5

9

900869515

14.5

10

890947719

13.5

11

900813748

18.5

12

900825776

19.5

13

900825599

20

14

890958142

15

15

900825423

19.75

16

900814081

19.5

17

900814220

16.5

18

890953847

18

19

 

 

20

 

 

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس روانشناسی کودکان استثنائی
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، روانشناسی عمومی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  روانشناسی کودکان استثنائی

رشته : روانشناسی عمومی

تاریخ اعلام نمره : 23/4/91

نام استاد : میرمهدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

31

901060002

18.5

32

900829646

18.5

33

900822994

15

34

900813275

18

35

900825398

17

36

900835752

17

37

900823211

15

38

900817871

17

39

900823353

18.5

40

900823598

17

41

900863890

18.5

42

900823207

17

43

900866511

19

44

900830432

19

45

900825213

17.5

46

900834772

15.5

47

900857159

16

48

900845925

18.5

49

900840246

19

50

900825467

15.5

51

901060004

17.5

52

900823604

16

53

900817862

17

54

900859547

19

55

900825310

19

56

900860482

18.5

57

900823145

18.5

58

900833470

16


 
نمرات درس روانشناسی کودکان استثنائی
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، روانشناسی عمومی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  روانشناسی کودکان استثنائی

رشته : روانشناسی عمومی

تاریخ اعلام نمره : 23/4/91

نام استاد : میرمهدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900833182

17.5

2

900825617

17

3

900825512

16

4

900863018

19

5

900825350

16

6

900857055

16

7

900825594

18

8

900823261

غ

9

900825248

18

10

900834663

17.5

11

900825221

19

12

900825846

18

13

900875096

17

14

900869594

16.5

15

901060001

12.5

16

900825409

16.5

17

900809448

16

18

900866978

17.5

19

900867912

18

20

900866470

16

21

900878299

19

22

900848536

18

23

900854472

17.5

24

900825869

18

25

900866104

17

26

900809533

18

27

900817877

15.5

28

900825575

19

29

900823597

17

30

900866881

18.5


 
نمرات درس کاربردروشهای مقدماتی تشخیص
ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، روان شناسی بالینی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  کاربردروشهای مقدماتی تشخیص

رشته : روانشناسی بالینی

تاریخ اعلام نمره : 23/4/91

نام استاد : محمدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825578

12.5

2

891245071

16

3

900825072

15

4

900825914

14.75

5

900825545

16.5

6

900856267

12

7

900867182

16.25

8

900873637

17

9

900860350

17.25

10

900825124

15.75

11

900825562

17.5

12

900866495

18.25

13

900825560

17.5

14

900825420

14

15

900825443

13.25

16

900854537

14

17

900856743

14

18

900825439

18

19

900833563

14.75

20

900825141

17.75

21

900825688

12

22

900825619

20

23

900862023

12.75

24

900825232

13

25

900849787

13

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس برنامه های استراتژیک
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  برنامه های استراتژیک

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 23/4/91

نام استاد : مهرمنش

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891242259

18

2

891230916

20

3

891240568

18

4

900828729

18

5

891243741

20

6

891239704

19

7

891246206

19

8

891255482

18

9

891243646

19

10

891241437

20

11

891245098

20

12

891226532

20

13

891236089

19

14

891239517

20

15

891239664

18

16

891243400

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
اطلاعیه مهم
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

((اطلاعیه مهم ))

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه به بخشنامه شماره 125189 مورخ 90/4/19 سازمان محترم مرکزی مبنی بر تعطیلی دانشگاه از تاریخ 91/05/18 لغایت پایان ایام ماه مبارک رمضان این واحد دانشگاهی در ایام فوق تعطیل می باشد . 

                                     با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما


 
نمرات
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  مباحث منتخب

رشته : ساخت و تولید

تاریخ اعلام نمره : 21/4/91

نام استاد : مزدک

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900831958

58

2

900849224

79

3

900825809

78

4

900825255

79

5

900872432

88

6

900867741

58

7

900837103

79

8

900825998

87

9

900826022

83

10

900831788

47

11

900837100

61

12

900862042

82

13

900837188

76

14

900866995

84

15

900825726

76

16

900865555

60

17

890962640

85

18

900825421

97

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط تا تاریخ 31/4/91 می توانید جهت ارسال اعتراض خود از طریق تکمیل فرم تجدید نظر از قسمت صفحات وبلاگ اقدام  نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید. (نمرات از 100 محاسبه شده است)


 
نمرات تدریس مهارتها نیمسال دوم 91-90
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، آموزش زبان

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  تدریس مهارتها

رشته : آموزش زبان

تاریخ اعلام نمره : 21/4/91

نام استاد :مقصودی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825176

16.5

2

900825435

13.5

3

900863480

15

4

933825227

15

5

900825363

14

6

900825372

13

7

900823589

15.5

8

900825228

13

9

900825590

15

10

900825660

13

11

900830616

12

12

900825130

14

13

900825353

12

14

900825909

16.5

15

900825143

15

16

900861696

18.5

17

900833077

16.5

18

900860340

15

19

900825761

14

20

900826043

14

21

900849852

13

22

900830759

16

23

900877184

14

24

900825684

13.5

25

900835031

13

26

900825132

16

27

901070002

15

28

900826048

14.5

29

900825139

12

30

900849695

16.5

31

900825987

15

32

900825760

17

33

900836333

15

34

900833060

12

35

900825416

13.5

36

900825762

13

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات ادبیات انگلیسی 1 نیمسال دوم 91-90
ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، آموزش زبان

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  ادبیات انگلیسی 1

رشته : آموزش زبان

تاریخ اعلام نمره : 21/4/91

نام استاد : عزیزمحمدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825176

17

2

900825435

19.5

3

900863480

16

4

933825227

18.5

5

900825363

19

6

900825372

19

7

900823589

19

8

900825228

18

9

900825590

19

10

900825660

19

11

900830616

19

12

900825130

19.5

13

900825353

19

14

900825909

18

15

900825143

19

16

900861696

18.5

17

900833077

18.5

18

900860340

17

19

900825761

18.5

20

900826043

18.5

21

900849852

18

22

900877184

18

23

900825684

16

24

900835031

16

25

900825132

17

26

901070002

18.5

27

900826048

19

28

900825139

17

29

900849695

18.5

30

900825987

17

31

900825760

19

32

900836333

18

33

900833060

18.75

34

900825416

15

35

900825762

18.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات ریاضیات عالی مهندسی نیمسال دوم 91-90
ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک خاک و پی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  ریاضیات عالی مهندسی

رشته : مکانیک خاک وپی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : رحامی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825344

غ

2

890957323

5

3

900820883

9

4

900873042

4

5

900825466

16

6

900829447

11

7

900855157

11

8

900877298

غ

9

900825962

15

10

900874049

8

11

891239446

غ

12

890961870

15

13

900852219

14

14

890971915

9

15

900825437

13

16

900825906

غ

17

900824939

8

18

900868725

12

19

900877618

13

20

900853678

6.5

21

890969385

7

22

900825339

غ

23

900877674

8

24

890857980

15

25

900832224

غ

26

900856037

14

27

900854131

11

28

900866254

12

29

900863334

7.5

30

900822500

11

31

900832460

9.5

32

900825380

8

33

900846554

5

34

900814038

12

35

900831242

غ

36

900850966

14

37

900824831

19

38

900815190

14

39

900823109

14

40

900852077

9

41

900824587

14

42

900825879

غ

43

900829242

10

44

890957951

8

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات طیف سنجی مولکولی نیمسال دوم 91-90
ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی آلی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  طیف سنجی مولکولی

رشته : شیمی آلی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : فاطمه شفیعی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891239559

12

2

900832092

20

3

900821007

14.75

4

900826962

18.75

5

900823513

14

6

900823304

16.5

7

900852023

10

8

900825448

12

9

900820822

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات شیمی فیزیک پیشرفته نیمسال دوم 91-90
ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  شیمی فیزیک پیشرفته

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : فاطمه شفیعی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900832092

18

2

891226439

9

3

900820441

14

4

900820438

14

5

900825802

10

6

900823424

10.5

7

900870029

16

8

891234496

غ

9

900823742

10

10

900852023

غ

11

900825448

غ

12

900808905

14.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات نظام های اداری تطبیقی پیشرفته
ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: مدیریت دولتی ، دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  نظام های اداری تطبیقی پیشرفته

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : حمیدرضا قاسمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900845261

14

2

89121100

14

3

900832734

13

4

900821059

15

5

900846159

16

6

900825958

19

7

900825959

15

8

900844146

12

9

900873262

14

10

900854663

16

11

900844349

16

12

900831589

15

13

900843287

18

14

900871068

14

15

900843270

14

16

900826042

16

17

900826014

18

18

900843770

14

19

900844551

17

20

900826004

15

21

900826007

15

22

900854390

15

23

900826036

14

24

900853888

12

25

900873631

12

26

900845190

16

27

900832585

14

28

900825733

17

29

900846142

غ

30

900825979

15

31

900844909

15

32

900876772

12

33

900845142

12

34

900853914

12

35

900826051

18

36

900826341

13

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات فرایند خط مشی گذاری نیمسال دوم 91-90
ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  فرایند خط مشی گذاری

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : حمیدرضا قاسمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900845261

12

2

900832734

15

3

900821059

12

4

900846159

14

5

900825958

19

6

900825959

16

7

900844146

12

8

900873262

16

9

900854663

15.5

10

900844349

14

11

900831589

13

12

900843287

18

13

900871068

14

14

900826042

13

15

900826014

12

16

900843770

14

17

900844551

15.5

18

900826004

13

19

900826007

14

20

900826036

15

21

900853888

14

22

900873631

12

23

890944495

17

24

89121100

14

25

890946788

17

26

900845190

16

27

900832585

16

28

900825733

18

29

900846142

غ

30

900825979

13

31

900843270

13

32

900844909

16

33

900876872

17

34

900845142

12

35

900853914

12

36

900826051

17

37

900826341

13

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات زبان شناسی مقابله ای نیمسال دوم 91-90
ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، آموزش زبان

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  زبان شناسی مقابله ای

رشته : آموزش زبان

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : مدنی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825176

17.5

2

900825435

14

3

900863480

15.5

4

900825227

16.5

5

900825363

15

6

900825372

14.5

7

900823589

18

8

900825228

15

9

900825590

15

10

900825660

12

11

900830616

13.5

12

900825130

17.5

13

900825353

12

14

901070002

12.5

15

900825909

15

16

900861696

18

17

900833077

12.5

18

900825761

12

19

900826043

12

20

900849852

14

21

900877184

12

22

900825684

12.5

23

900835031

14

24

900825132

14

25

900826048

12

26

900825139

13.5

27

900825143

15

28

900849695

17

29

900825987

13

30

900825760

12

31

900836333

10.5

32

900860340

10

33

900833060

12

34

900825416

16.5

35

900825762

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات مباحث نوین در شیمی آلی نیمسال دوم 91-90
ساعت ٦:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی آلی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  مباحث نوین در شیمی آلی

رشته : شیمی آلی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : فرقانیها

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890949973

12

2

890967914

15.2

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات آزمون نیمسال دوم 91-90
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، آموزش زبان

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  آزمون

رشته : آموزش زبان

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : مقصودی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825176

15

2

900825435

غ

3

900863480

13

4

900830759

18

5

900825227

15

6

900825363

13.5

7

900825372

13.5

8

900823589

17.5

9

900825228

17

10

900825590

17

11

900825660

11

12

900830616

13

13

900825130

14

14

900825353

10.5

15

901070002

16.5

16

900825909

16

17

900861696

18

18

900833077

12

19

900725761

13

20

900826043

12

21

900849852

13

22

900877184

12

23

900825684

14.5

24

900835031

12.5

25

900825132

16

26

900826048

13.5

27

900825139

13.5

28

900825143

15.5

29

900849645

16.5

30

900825987

15.5

31

900825760

16

32

900836333

12

33

900860340

12

34

900833060

10

35

900825416

16

36

900825762

12.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات حقوق تجارت پیش نیمسال 91-90
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  حقوق تجارت پیش

رشته : حقوق

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : محبی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891240260

19

2

891241114

13

3

891225716

16

4

891241964

13

5

900827749

17

6

891244944

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات آیین دادرسی مدنی -پیش نیمسال 91-90
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  آیین دادرسی مدنی -پیش

رشته : حقوق

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : محبی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891240260

12

2

891241114

13

3

891225716

13

4

891241964

15

5

900827749

12

6

891244944

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات متون حقوقی پیش نیمسال دوم 91-90
ساعت ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  متون حقوقی پیش

رشته : حقوق

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : محبی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891240260

14

2

891241114

14

3

891225716

15

4

891241964

20

5

900827749

17

6

891244944

13

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات متون حقوقی جزایی2-پیش
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  متون حقوقی جزایی2-پیش

رشته : حقوق

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : محبی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900835486

16

2

900831519

16

3

900841600

18

4

900825430

15

5

900824477

18

6

89101100

19

7

900823012

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات متون حقوقی جزایی2-پیش
ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  متون حقوقی جزایی2-پیش

رشته : حقوق

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : محبی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900835486

16

2

900831519

16

3

900841600

18

4

900825430

15

5

900824477

18

6

89101100

19

7

900823012

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات تحقیق در عملیات (1) نیمسال دوم 91-90
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی صنایع

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  تحقیق در عملیات (1)

رشته : صنایع

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : جوانمرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891235949

18

2

891225684

20

3

891226157

20

4

891238546

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات مدیریت تولید و عملیات پیشرفته نیمسال دوم 91-90
ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : جوانمرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891230112

20

2

900829353

15

3

891236902

19

4

891246766

20

5

891239722

15

6

891231284

17

7

891236200

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات مدیریت واحدهای خدمات نیمسال دوم 91-90
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  مدیریت واحدهای خدمات

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : جوانمرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891230112

20

2

900829353

15

3

891236902

20

4

891246766

20

5

891239722

17

6

891231284

18

7

900873856

20

8

900829479

19

9

900809053

19

10

891236200

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات کنترل موجودی-1 نیمسال دوم 91-90
ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی صنایع

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  کنترل موجودی-1

رشته : صنایع

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : جوانمرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891225684

20

2

891226157

17

3

891238546

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات تحقیق در عملیات پیشرفته نیمسال دوم 91-90
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  تحقیق درعملیات پیشرفته

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : جوانمرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900845261

18

2

900832734

14

3

890935095

16

4

900821059

13.5

5

900846159

14

6

891210001

19

7

900825958

15

8

900825959

18

9

900844146

14

10

900873262

14.5

11

900854663

17

12

900844349

17.5

13

900831589

15

14

900843287

17

15

900871068

19

16

900826042

14

17

900826014

18

18

900843770

16.5

19

900844551

19

20

900826004

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.

 

  

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  تحقیق درعملیات پیشرفته

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : جوانمرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

900826007

13.5

22

900826036

18

23

900853888

غ

24

900873631

17

25

900845190

19

26

900832585

18

27

900825733

14

28

900829353

غ

29

900846142

غ

30

900825979

20

31

900843270

15.5

32

900844909

19

33

900876772

17

34

9020845142

12

35

900872856

غ

36

900854390

12

37

900853914

12

38

900826051

18

39

900826341

17

40

 

 

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.

 

 

 

 


 
نمرات بازرگانی بین الملل نیمسال دوم 91-90
ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  بازرگانی بین الملل

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : غفاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900863896

18.5

2

900825168

15.5

3

900863403

15.5

4

900829353

14

5

900821936

16

6

900825319

20

7

900867901

19

8

900829029

19

9

900865014

16

10

900856941

19

11

900870440

20

12

900829498

20

13

900823176

16

14

900812632

16

15

900865095

20

16

900832304

17

17

900825847

15.5

18

900825859

18.5

19

900844674

150

20

900833462

12

21

900828979

13

22

900830881

20

23

900825528

17

24

900829638

20

25

891239529

18.5

26

900872435

18

27

900830195

18

28

900833235

20

29

900828796

16

30

891241631

160

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات ارتباطات بازاریابی نیمسال دوم 91-90
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  ارتباطات بازاریابی

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : غفاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891239462

19

2

891232381

14

3

891231637

15

4

891239450

18.5

5

891245349

14

6

891244498

18

7

891241453

17

8

891241498

19

9

891227310

15.5

10

891239598

18

11

891231491

17.5

12

891241993

19

13

891236452

19.5

14

891232312

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات مدیریت استراتژیک بازاریابی نیمسال دوم 91-90
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  مدیریت استراتژیک بازاریابی

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : غفاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891239462

19.5

2

891246102

15

3

891232381

15.5

4

891231637

14

5

900876750

19

6

891239450

19

7

891245349

16

8

891244498

20

9

891241453

17

10

900813342

17.5

11

891241498

-

12

891227310

14.5

13

891239598

18.5

14

891231491

18

15

891241993

17

16

891236452

20

17

891232312

19

18

900843902

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات بازاریابی نیمسال دوم 91-90
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  بازاریابی

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/91

نام استاد : غفاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891236902

18.5

2

891232381

16.5

3

891243646

18.5

4

891243600

12.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس روشهای فیزیکی وشیمیایی جداسازی
ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  روشهای فیزیکی وشیمایی جداسازی

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره : 14/4/91

نام استاد : رمضانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900823498

14

2

891310001

14

3

891237810

12

4

890956542

14.5

5

900870029

غ

6

900859559

15

7

900827001

18.5

8

900823548

12

9

900829062

12

10

900823472

غ

11

900827148

14

12

900825639

غ

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس شیمی فیزیک آلی
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی آلی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  شیمی فیزیک آلی

رشته : شیمی آلی

تاریخ اعلام نمره : 14/4/91

نام استاد : فرقانیها

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891239559

14.6

2

890954749

12

3

900832093

18.3

4

900821007

غ

5

900826962

16.4

6

890954158

12.8

7

900823513

غ

8

900823304

12.6

9

900852023

10

10

900825448

10

11

900820822

12.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس طرح معماری(2)
ساعت ۸:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  طرح معماری (2)

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 14/4/91

نام استاد : تیموری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825792

16

2

900825354

15.25

3

900859355

16.25

4

890952781

17

5

900825592

18.50

6

900825743

18

7

900825536

17

8

900825401

17

9

900866583

16.75

10

900825753

17.50

11

900868324

16.50

12

900875763

17

13

890969982

15

14

900863029

17

15

900825651

18.50

16

891239643

18

17

900831540

17.75

18

900825620

17.75

19

900872056

17

20

890964129

15

21

900825343

16

22

900825828

18.25

23

900806458

18.25

24

900825694

17.50

25

900875441

17

26

900825827

17.75

27

890966400

16

28

900825637

17.75

29

900825514

16.75

30

900825101

17

31

900861114

17.25

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس شبکه های کامپیوتری پیشرفته
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی نرم افزار

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  شبکه های کامپیوتری پیشرفته

رشته : نرم افزار

تاریخ اعلام نمره : 13/4/91

نام استاد : اکبری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

900875254

12

22

900823018

12

23

900833025

18.25

24

900809577

18

25

891238309

16

26

900825835

12

27

900831133

17.75

28

891240399

12

29

900829463

16

30

900825060

15.25

31

900843683

13.25

32

900875571

17.5

33

900871920

12.75

34

901600003

12

35

900834447

18.25

36

901274493

17

37

891231797

غ

38

900848928

11

39

900829644

13.25

40

900831342

14.5

41

900836055

13.75

42

900831102

16.75

43

900808835

 

44

900817859

18.5

45

900866795

12

46

901277304

15.75

47

900856058

11

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس شبکه های کامپیوتری پیشرفته
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی نرم افزار

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  شبکه های کامپیوتری پیشرفته

رشته : نرم افزار

تاریخ اعلام نمره : 13/4/91

نام استاد : اکبری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825424

19.25

2

900873903

غ

3

900825885

15.5

4

900852697

12

5

891228715

14.75

6

900824718

19.5

7

900872465

17

8

900835216

12

9

900830517

17.75

10

900836425

19.75

11

900831975

19.5

12

900812636

18.5

13

900825877

17.75

14

900825588

16

15

900828531

12

16

900825359

17.75

17

900825464

12.5

18

900830515

19.5

19

901276468

10

20

900832420

13

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس پایگاه داده پیشرفته
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی نرم افزار

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  پایگاه داده پیشرفته

رشته : نرم افزار

تاریخ اعلام نمره : 13/4/91

نام استاد : سلطانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891242498

13

2

891233795

16.25

3

891243721

16.25

4

901600001

13

5

891236342

14.75

6

891237937

15

7

900856742

13.5

8

891240625

17

9

891236236

17.5

10

891245433

15.25

11

891237806

14

12

891237784

16

13

891246413

16

14

900825527

13.2

15

891233902

17

16

891231536

17.25

17

891226562

19.5

18

891233895

17.25

19

900825296

13.75

20

891226145

17

21

891226606

20

22

891236035

18.75

23

891231415

18.5

24

900835992

غ

25

891238309

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس حسابداری پیشرفته
ساعت ٩:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حسابداری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  حسابداری پیشرفته

رشته : حسابداری

تاریخ اعلام نمره : 13/4/91

نام استاد : حاجیها

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891244253

16

2

901276044

15.5

3

900864740

13

4

901272364

19.5

5

891231600

17

6

900861940

17.5

7

891234888

15.5

8

891229496

18.75

9

891225158

19.5

10

900825370

18.75

11

900825791

16

12

891247046

15.5

13

891230115

12

14

901275158

12.75

15

901278307

15.5

16

900822012

19.75

17

900833931

16.25

18

891240276

19.75

19

900836340

16.25

20

891242667

18.5

21

900877264

15.5

22

891226571

12

23

900825984

18.25

24

900862254

20

25

900874569

15.5

26

891241987

19.25

27

891246722

16.5

28

900871679

19

29

900835452

15

30

891240483

16

31

893229431

12.75

32

900870754

18.5

33

900835004

16.25

34

900832281

20

35

900830451

17


 
مباحث منتخب
ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  مباحث منتخب

رشته : ساخت وتولید

تاریخ اعلام نمره : 13/4/91

نام استاد : میرزاخانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900846299

18.25

2

900855903

غ

3

900869669

18

4

900862002

18

5

900759194

غ

6

900837635

19

7

900825458

غ

8

890944999

19

9

900831616

18

10

900830696

15.5

11

900870712

17

12

900825333

13

13

900834613

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس متلوژی درتولید
ساعت ۸:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  متالوژی درتولید

رشته : ساخت وتولید

تاریخ اعلام نمره : 13/4/91

نام استاد : میرزاخانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

901275661

16

22

890970797

13

23

9837100

18

24

900862042

17

25

900846560

17

26

900831616

17

27

900830696

15

28

900870712

16

29

900837188

14

30

900825342

16

31

900826030

13

32

900825333

18

33

900866995

18

34

900826013

17

35

900826012

19

36

900825726

16

37

900865555

15

38

890962640

17

39

890968188

17

40

900825421

18

41

900834613

13

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس متالوژی درتولید
ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  متالوژی درتولید

رشته : ساخت وتولید

تاریخ اعلام نمره : 13/4/91

نام استاد : میرزاخانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900831958

17

2

900849224

14

3

900846299

15

4

900825255

15

5

900855903

18

6

900869669

16

7

900862002

17

8

900831326

19

9

900759194

16

10

900872432

17

11

900825928

19

12

900867741

13

13

900837635

19

14

900837103

16

15

900825998

17

16

900826022

16

17

900825458

13

18

900831788

14

19

890945298

19

20

890966295

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
برنامه امتحانات معوقه نیسمال دوم 91-90
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

برنامه امتحانات معوقه نیمسال 2-91-90

 

30/10-30-8

13-11

30/16-30/14

19-17

 

شنبه (17/04/91)

شیمی آلی پیشرفته (ابراهیمی-13)

طراحی مدارهای فرکانس بالا(فرد-18)

محاسبات عددی پیشرفته (علوی -24)

 

 

آمار کاربردی (جوادی-30)

 

 

جمعه (23/04/91)

 

 

کاربرد کامپیوتر (رضایی-133)

روش تحقیق (نوری-103)

ریاضیات پیشرفته (خورشیدی-17)

شیمی تجزیه پیشرفته(علیمرادی-6)

روش تحقیق(فاضلی-168)

وصایای حضرت امام (ره)-

( مختاری-119)


 
نمرات درس بهره برداری ازسیستمهای قدرت
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  بهره برداری ازسیستمهای قدرت82

رشته : برق قدرت

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : سلامی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900862135

15

2

900828500

16

3

900857098

15

4

900872347

15

5

900831963

15.5

6

900859841

12

7

900845393

12

8

900840245

16.5

9

900831911

13.5

10

900931904

16

11

900817815

17

نام درس :  بهره برداری ازسیستمهای قدرت399

رشته : برق قدرت

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : سلامی

1

900818681

11

2

900832223

14.5

3

900872214

17

4

900829121

13

5

900825292

16.5

6

900829022

15.5

7

900836366

16

8

900832804

19

9

900825997

13.5

10

900857042

11


 
نمرات درس متون زبان تخصصی درراهنمایی ومشاوره
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  متون زبان تخصصی درراهنمایی ومشاوره

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : علی رحمانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891246272

20

2

891246271

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس بازرگانی بین الملل
ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  بازرگانی بین الملل

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : غفاری آشتیانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900860241

19

2

900858732

18.5

3

900825585

17

4

900829041

14

5

900825890

17

6

900828729

14

7

891246102

16

8

900876750

20

9

900869853

19

10

891225034

12

11

900830585

20

12

900813342

20

13

900870661

14

14

900832364

15

15

900859992

16

16

900832728

20

17

900865162

20

18

900877339

19.5

19

900872856

17.5

20

900829479

17.5

21

900809053

16

22

900843902

20

23

891226713

14.5

24

900829115

20

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس متون حقوقی به زبان خارجی
ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق خصوصی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  متون حقوقی به زبان خارجی201

رشته : حقوق خصوصی

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : دیانتی نسب

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

891226554

19.75

22

900860147

17.5

23

900828749

19.25

24

900825165

19.75

25

900825832

20

26

900831417

16

27

891234242

12

28

891237712

16

29

900831473

17.5

30

900875541

20

31

900868482

19

32

900809610

19

33

891239872

17.5

34

900869660

19.5

35

900872579

20

36

900825286

20

37

900838907

18

38

900825334

19

39

891244944

18.5

40

900825110

19.5

41

900859074

17

42

900835969

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس متون حقوقی به زبان خارجی
ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق خصوصی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  متون حقوقی به زبان خارجی201

رشته : حقوق خصوصی

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : دیانتی نسب

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891240260

17.5

2

900874815

15

3

900825640

18.5

4

900851219

19

5

900814221

17.5

6

891243797

18

7

901276850

16.5

8

900822933

18.5

9

900862327

18

10

900863184

18

11

900831991

15

12

891241138

17.5

13

900825149

20

14

900835144

20

15

891225361

18.5

16

891241114

18.5

17

900817861

19

18

891225716

17.5

19

891240556

18

20

891241964

20

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس متون حقوقی به زبان خارجی
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق خصوصی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  متون حقوقی به زبان خارجی200

رشته : حقوق خصوصی

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : دیانتی نسب

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

891225429

19

22

900825716

18.5

23

900863937

13

24

900822960

19.5

25

891235242

19

26

891246169

19

27

891227930

17.5

28

900825516

18.5

29

891228060

18

30

891225631

20

31

900832846

17

32

900817829

17.5

33

900825382

20

34

900825851

غ

35

900864811

16.5

36

900825873

20

37

891236551

19.5

38

891245061

18.5

39

900825369

19.5

40

901276657

19

41

891239569

20

42

891242486

19

43

900809327

20

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس متون حقوقی به زبان خارجی
ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق خصوصی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  متون حقوقی به زبان خارجی200

رشته : حقوق خصوصی

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : دیانتی نسب

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825899

12

2

891243746

18.5

3

901275599

18

4

891243789

20

5

900825356

18.5

6

900814078

15

7

900828752

13.5

8

900837885

18

9

900827464

19.25

10

891245633

17

11

900861242

17.5

12

900825408

20

13

900850888

غ

14

891237594

18

15

900809004

19

16

891246860

19.25

17

900864269

18

18

900793965

18.5

19

900816218

18.5

20

900825234

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس طراحی مدارهای الکترونیکی درفرکانس بالا
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی برق الکترونیک

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  طراحی مدارهای الکترونیکی درفرکانس بالا397

رشته : برق الکترونیک

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : عظیم فرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891239542

11

2

900823147

11

3

891239515

14.5

4

891242685

11

5

891240422

11

6

891232108

15

7

891255476

13

8

891231183

16

9

891237861

13

10

891241878

11

11

891230492

11

12

900823143

0

13

891226904

غ

14

891228917

13

15

891239532

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس طراحی مدارهای الکترونیکی درفرکانس بالا
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی برق الکترونیک

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  طراحی مدارهای الکترونیکی درفرکانس بالا42

رشته : برق الکترونیک

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : عظیم فرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891225683

13

2

891225111

-

3

891239101

13

4

900871089

13

5

891245529

0

6

891242338

غ

7

891242336

17

8

89161100

15.5

9

891243083

13

10

891239611

15

11

891235905

15

12

891237886

13.5

13

891239712

16.5

14

891229829

غ

15

891238259

11

16

891231544

16.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس مباحث ویژه درالکترونیک1
ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی برق الکترونیک

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  مباحث ویژه درالکترونیک1م397

رشته : برق الکترونیک

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : عظیم فرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891239542

14

2

900823147

11

3

891239515

11

4

891242685

11

5

891240422

11

6

891232108

15

7

891255476

17.5

8

891231183

15.5

9

891237861

15.5

10

891241878

13

11

891230492

غ

12

891237886

غ

13

891239712

16.5

14

891229829

14.5

15

891238259

13

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس مباحث ویژه درالکترونیک1
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی برق الکترونیک

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  مباحث ویژه درالکترونیک1م45

رشته : برق الکترونیک

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : عظیم فرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891225683

16.5

2

891225111

11

3

891239101

13

4

900871089

13.5

5

891245529

غ

6

891242338

غ

7

891242336

17

8

891239496

غ

9

89161100

17.5

10

891243083

14

11

891239611

16.5

12

891235905

غ

13

891226904

غ

14

891228917

16.5

15

891239532

15

16

891231544

14.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس ماشین آلات ساخت
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، عمران

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  مدیریت ماشین آلات ساخت

رشته : عمران

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : دبیریان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

900825837

16.5

22

890970247

14.5

23

900846659

13.75

24

900847854

15.5

25

900849972

12

26

900825574

15.25

27

900853158

13.75

28

900825404

15.75

29

900825719

14.75

30

900861472

16.25

31

900832985

12.25

32

900825718

16

33

900825271

13

34

900874180

16.5

35

900868515

11.75

36

900837846

16.5

37

900873265

15.25

38

900825988

13.25

39

900873794

13.75

40

900855429

 

41

900825123

11.75

42

900878292

15

43

900849618

11.75

44

891520001

15

45

891235067

11.75

46

891240341

13.5

47

890946961

14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس ماشین آلات ساخت
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، عمران

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  مدیریت ماشین آلات ساخت

رشته : عمران

تاریخ اعلام نمره : 10/4/91

نام استاد : دبیریان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900832915

14.75

2

900870416

12.75

3

900832986

19.25

4

900870107

17.5

5

900832779

15.5

6

900849699

14.75

7

900863846

16

8

900865000

12.5

9

900825591

14.25

10

900825455

16.5

11

900836846

13.25

12

900832781

13.5

13

900873862

12

14

900825193

11.75

15

900829283

16.25

16

900825703

16

17

900860251

16.25

18

900825210

13

19

900876561

16.75

20

900875070

11.75

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
آخرین فرصت تحویل طرح معماری (2) آقای دکتر تیموری
ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مهندسی معماری می رساند آخرین فرصت تحویل طرح معماری (2) آقای دکتر تیموری در نیمسال دوم 91-90 روز دوشنبه مورخ 12/4/91 در محل دانشگاه می باشد. لذا خواهشمند است از مراجعه به محل برگزاری کلاس درس خودداری نموده و به محل اصلی دانشگاه مراجعه فرمایید.


 
درباره کلاس جبرانی (خزش،خستگی و شکست )
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٦  کلمات کلیدی: طراحی کاربردی ، دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مکانیک می رساند کلاس جبرانی درس (خزش،خستگی و شکست) آقای دکتر نظام آبادی روز چهارشنبه مورخ 7/4/91 تشکیل نمی گردد.ضمنا زمان جدید برگزاری کلاس جبرانی متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.


 
نمرات درس تمرین مشاوره درآزمایشگاه
ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  تمرین مشاوره درآزمایشگاه

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 4/4/91

نام استاد : بهاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825484

16.75

2

900859720

18.25

3

900865487

18

4

900871654

18

5

900830662

16.5

6

900825938

16

7

900825395

15

8

900743569

16.75

9

900825394

16.25

10

891240576

17.25

11

900825393

15.75

12

900856061

16.75

13

900825460

14.75

14

900832283

15.25

15

900817507

16

16

900825357

16.5

17

900850049

16.5

18

890947220

16.5

19

900825125

16.5

20

890965389

16

21

900825982

15.25

22

900826023

12

23

900825656

15.75

24

900861198

16

25

900825371

17.25

26

900859334

16.25

27

900868762

16

28

900861825

17.5

29

900825396

17.5

30

900846540

15

31

900862738

15.75

32

900866816

15.5

33

900825447

14.5

34

900868141

15.5

35

900825102

16.62

36

900865360

16

37

900874373

17


 
درباره تاریخ امتحان مباحث ویژه 2 رشته الکترونیک
ساعت ٩:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی برق الکترونیک

به اطلاع دانشجویان محترم رشته الکترونیک می رساند، تاریخ امتحان درس " مباحث ویژه در الکترونیک 2 "  - استاد عظیم فرد "روز ( پنج شنبه مورخ 8/4/91 ساعت 11 صبح)  می باشد. 

 


 
نمرات درس تحلیل آماری ص2
ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  تحلیل آماری

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 3/4/91

نام استاد : سعیدی فر

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

900854663

13

22

900844349

13

23

900831589

12

24

900843287

16

25

900871068

13.5

26

900826042

12

27

900826014

13.5

28

900843770

12

29

900844551

13.5

30

900826004

16

31

900826007

13.5

32

900854390

11.5

33

900826036

14

34

900853888

غ

35

900873631

14.5

36

890963489

18.5

37

891226157

 

16

 

38

 

 

39

 

 

40

 

 

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.جهت اعتراض به نمره اعلام شده به اداره  آموزش مراجعه فرمایید.


 
نمرات درس تحلیل آماری ص1
ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  تحلیل آماری

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 3/4/91

نام استاد : سعیدی فر

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900845190

15

2

900832585

18.5

3

900825733

15

4

900846142

غ

5

900825979

16

6

900844909

15.5

7

900876772

16.5

8

900845142

12

9

900853914

11.5

10

900826051

18

11

900826341

11.5

12

900845261

12

13

900832734

12

14

900821059

13

15

900846159

14.5

16

891210001

19

17

900825958

17

18

900825959

14.5

19

900844146

غ

20

900873262

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس تحقیقات بازاریابی
ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  تحقیقات بازاریابی

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 3/4/91

نام استاد : غفاری آشتیانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891239462

19

2

891232381

16

3

891231637

14

4

891239450

18.5

5

891245349

17

6

891244498

20

7

891241453

18

8

891241498

19

9

891227310

17

10

891239598

19.5

11

891231491

16.5

12

891241993

19

13

891236452

19

14

891232312

19.5

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.