نمرات درس نظریه هاو روشهای مشاوره حرفه ای-3
ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  نظریه هاو روشهای مشاوره حرفه ای

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 29/5/90

نام استاد :  زارع

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890959392

15

2

890952352

17

3

890966784

غایب

4

890955349

14.5

5

890969978

17.5

6

890969812

16.5

7

890946434

18.5

8

890959836

14.75

9

890971616

17.5

10

890964096

18

11

890965969

17

12

890956844

17.5

13

890967969

15.5

14

890945756

19

15

890968215

16.75

16

890962689

14.25

17

88105719

18.25

18

890944641

20

19

881057530

16.75

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات روشهای محاسبات عددی-2
ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی نرم افزار

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  روشهای محاسبات عددی

رشته : نرم افزار

تاریخ اعلام نمره : 29/5/90

نام استاد :  اسدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891226606

20

2

891245433

19

3

891237806

15.5

4

891237784

17.5

5

891246413

14.5

6

891236035

13.5

7

891231415

17.5

8

891231102

17

9

891233902

17.5

10

891231536

14

11

891225738

17

12

891246987

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات روشهای محاسبات عددی-1
ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی نرم افزار

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  روشهای محاسبات عددی

رشته : نرم افزار

تاریخ اعلام نمره : 29/5/90

نام استاد :  اسدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891240486

18.5

2

891242498

14.5

3

891233795

19

4

891236269

14

5

891231719

18

6

891243721

17.5

7

891226562

16.5

8

891236342

15.5

9

891237937

17.5

10

8912368919

12

11

891231024

19

12

891238697

17

13

891236853

17

14

891240694

15.5

15

891230194

11

16

891233895

17

17

891230104

14.5

18

891230891

16.5

19

891234364

13

20

891240625

14.5

21

891233313

11

22

891225867

19

23

891226145

17.5

24

891226205

12.5

25

891242195

11

26

891236236

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات نظریه هاو روشهای مشاوره حرفه ای
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  نظریه هاو روشهای مشاوره حرفه ای

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 29/5/90

نام استاد :  زارع

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890953171

20

2

890946349

19

3

890965090

18

4

890970452

13

5

890969043

16.5

6

890967124

17

7

890965966

16

8

890977755

19

9

881057499

20

10

890965588

16.5

11

890966621

17

12

890966594

16

13

890968437

17

14

890944888

19

15

890964913

13.5

16

890965667

17

17

890965508

14

18

890971861

18.5

19

890946739

16.5

20

890967965

16

21

890967952

15

22

890969719

17.75

23

890963561

16.25

24

890966402

14.25

25

890963707

18

26

890971777

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  نظریه ها وروشهای مشاوره گروهی

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 29/5/90

نام استاد :  زارع

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057494

15.5

2

881057496

18.5

3

881057499

18

4

881057500

15

5

881057502

15.5

6

881057503

20

7

881071899

17.25

8

881057504

13.75

9

881057505

16

10

881057506

16.75

11

881057508

17.75

12

881057509

13.5

13

881057511

16.5

14

881057512

14

15

881057513

18

16

881057517

18

17

881057526

13.5

18

881057528

13.25

19

881071904

19.5

20

881057533

15

21

881057534

14.25

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات موضوعات ومسائل اخلاقی درمشاوره-2
ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : موضوعات ومسائل اخلاقی درمشاوره

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 26/5/90

نام استاد :  حیدری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890970452

15

2

890969043

16

3

890967124

15

4

890965966

18.5

5

890977755

18.5

6

890965588

15

7

890966621

15

8

890966594

16.5

9

890968437

15

10

890944888

17

11

890964913

17.5

12

890965667

17.5

13

890965508

17

14

890971861

19

15

890946739

18.5

16

890967965

17

17

890967952

18

18

890969719

15

19

890963561

15.5

20

890966402

15.5

21

890963707

18.5

22

890971777

14

23

890965251

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات موضوعات ومسائل اخلاقی درمشاوره-1
ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : موضوعات ومسائل اخلاقی درمشاوره

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 26/5/90

نام استاد :  حیدری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890959392

15.5

2

890952352

15

3

890966784

18

4

890955349

15

5

890969928

18

6

890969978

16

7

890969812

13

8

890946434

16

9

890944904

16

10

890959836

15

11

890971616

17

12

890964096

17.5

13

890965969

17

14

890956844

 

15

890967969

17

16

890945756

17

17

890968215

15.5

18

890962689

17

19

881057519

19

20

890944641

16

21

881071902

15

22

881057530

18

23

890947220

16

24

890953171

19.5

25

890946349

15

26

890965090

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات جامعه شناسی جنایی-4
ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  جامعه شناسی جنایی

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 26/5/90

نام استاد :  یکرنگی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890945514

12

2

890959914

19

3

890970753

16.5

4

890963574

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات جامعه شناسی جنایی-3
ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  جامعه شناسی جنایی

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 26/5/90

نام استاد :  یکرنگی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890945829

15.5

2

890968707

17.5

3

890968142

16

4

890957605

12

5

890949717

19

6

890959982

12

7

890971763

15.5

8

890971686

17

9

890971336

17.5

10

890952916

18.25

11

890970985

18

12

890965442

12

13

890965630

17

14

890953761

20

15

890968276

16.5

16

890971702

16

17

890955090

18

18

890969377

15.5

19

890953693

16

20

890952853

10

21

890969013

16.5

22

890964513

12

23

890966455

12

24

890961104

17.75

25

890948663

19

26

890950648

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات جامعه شناسی جنایی-2
ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  جامعه شناسی جنایی

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 26/5/90

نام استاد :  یکرنگی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890962272

12.5

2

890968202

15

3

890971944

18

4

890960927

12.5

5

890963327

18

6

890970051

18

7

890959474

16.5

8

890961253

14.5

9

890965102

12.5

10

890955571

16

11

890960186

18.5

12

890965096

15.25

13

890965870

12

14

890948136

14.5

15

890959038

13.25

16

891011

15.5

17

890973905

16

18

890955054

17

19

890971946

12.75

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات جامعه شناسی جنایی-1
ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  جامعه شناسی جنایی

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 26/5/90

نام استاد :  یکرنگی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057389

12

2

881057391

13.5

3

881057395

13

4

881057394

13

5

881057396

16

6

881057398

17

7

881057402

18.5

8

881057406

13.5

9

881057408

12

10

881057409

17.25

11

881057410

13.5

12

881057414

17.5

13

881071894

20

14

881057415

10

15

881057416

14.5

16

881071895

14.5

17

881057424

غائب

18

881014

12

19

881057430

18.5

20

881057435

12

21

881057436

12

22

881057428

10

23

890963431

10

24

890972220

12

25

890958330

10

26

890970170

10

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات جرم شناسی-3
ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  جرم شناسی

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 25/5/90

نام استاد :  تدین

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890963431

18

2

890950428

19

3

890972220

17

4

890958330

18

5

890970170

18

6

890962277

18

7

890968202

19

8

890971944

18

9

890960927

18

10

890963327

20

11

890970051

19

12

890959474

17

13

890961253

17

14

890965102

16

15

890953693

16

16

890955571

17

17

890960186

19

18

890965096

18

19

890965870

19

20

890948136

19

21

890959038

18

22

890973905

19

23

890955054

19

24

890971946

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات جرم شناسی -2
ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  جرم شناسی

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 25/5/90

نام استاد :  تدین

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890949717

18

2

890959982

18

3

890971763

17

4

890971686

18

5

890971336

17

6

890952916

18

7

890970985

17

8

890965442

18

9

890965630

18

10

890953761

17

11

890968276

16

12

890971702

17

13

890955090

17

14

890969377

18

15

890952853

16

16

890969013

18

17

890964513

18

18

890966455

18

19

890961104

17

20

890948663

17

21

890950648

19

22

890945514

18

23

890959914

18

24

890970753

19

25

890963574

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات جرم شناسی -1
ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  جرم شناسی

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 25/5/90

نام استاد :  تدین

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057389

17

2

881057391

18

3

881057395

18

4

881057394

18

5

881057396

18

6

881057398

18

7

881057402

18

8

881057406

16

9

881057408

19

10

881057409

18

11

881057410

19

12

881057414

17

13

881071894

20

14

881057415

17

15

881057416

18

16

881071895

19

17

881057424

غائب

18

881057430

19

19

881057435

19

20

881057436

18

21

881057428

17

22

890945829

18

23

890968707

17

24

890968142

18

25

890957605

18

26

890966658

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات معادلات دیفرانسیل با مشتقات معمولی
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ریاضی -آنالیز عددی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  معادلات دیفرانسیل با مشتقات معمولی

رشته : ریاضی

تاریخ اعلام نمره : 24/5/90

نام استاد :  اسدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057538

14

2

881057543

20

3

881057546

18.5

4

881057547

19

5

881057551

19.5

6

881057557

18

7

8810575561

18

8

881057563

20

9

881057565

18

10

881057570

16

11

881057571

19

12

881057578

18

13

890964274

19.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات تئوری صفحات و پوسته ها
ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، سازه

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تئوری صفحات وپوسته

رشته : سازه

تاریخ اعلام نمره : 19/5/90

نام استاد :  میرحسینی هزاوه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057726

13

2

881057731

12

3

881057733

13

4

891514

17

5

881057755

11

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات دینامیک سازه ها
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، سازه

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  دینامیک سازه ها

رشته : سازه

تاریخ اعلام نمره : 19/5/90

نام استاد :  میرحسینی هزاوه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057726

14

2

881057731

13

3

881057733

13

4

891514

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
اطلاعیه مهم
ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع  کلیه دانشجویان محترم  دانشگاه می رساند بنابر بخشنامه جدید صادره از سازمان محترم مرکزی

 " از ثبت نام دانشجویانی که مدرک مقطع قبلی (کارشناسی) و همچنین تائیدیه ریز نمرات ندارند جلوگیری به عمل خواهد آمد" .

لذا به کلیه دانشجویانی که به هر دلیل مدرک کارشناسی خود را از پرونده خارج و به دانشگاه عودت نداده اند ، اعلام می دارد مدرک خود را قبل از ثبت نام نیمسال مهر 90 به دانشگاه تحویل نمایند ، در غیر اینصورت مسئولیت عواقب ناشی از این مشکل بر عهده خود دانشجو می باشد.


 
قابل توجه دانشجویان رشته معماری ورودی 88
ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات !

به اطلاع دانشجویان محترم رشته معماری می رساند  مهلت تهیه پروپوزال و تکمیل آن حداکثر تا روز 12 شهریور  می باشد. بدیهی به علت جمع آوری پروپوزال ها جهت طرح در شورای گروه به پروپوزالهای بعد از این تاریخ رسیدگی نمی گردد.

جهت هماهنگی بیشتر با مدیر پژوهش دانشگاه سرکار خانم نوری هماهنگ فرمایید. (3689808-0861)


 
درباره درس آشنایی با کامپیوتر
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

به اطلاع دانشجویان رشته میکروبیولوژی و حقوق می رساند چناچه موفق به دانلود جزوه این درس نشده اند می رساند با توجه به مذاکره با مدیر محترم گروه میکروبیولوژی امتحان این درس در هفته اول مهر ماه  تاریخ پنجشنبه (7/7/90 - ساعت 13 ) برگزار می گردد .

دریافت جزوه به دو صورت امکان پذیر می باشد.

1- حضوری : زمان ثبت نام (هفته دوم شهریور) به دانشگاه مراجعه  و فایل مذکور را دریافت نمایید.

2- اینترنتی : با توجه به حجم بالای فایل (29MB) از طریق اینترنت پرسرعت کافی نتها.

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات.


 
نمرات آیین دادرسی کیفری-3
ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  آئین دادرسی کیفری

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد : 
  نیازپور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890963431

13.5

2

890950428

12

3

890972220

10

4

890958330

14.5

5

890970170

17

6

8909622176

غایب

7

890968202

16

8

890971944

15.25

9

890960927

15.5

10

890963327

15

11

890970051

14.25

12

890959474

14.5

13

890961253

17.25

14

890965102

13

15

890955571

12

16

890960186

15

17

890965096

13.5

18

890965870

12

19

890948136

17.5

20

890959038

13.25

21

891011

17.25

22

890973905

12

23

890955054

14

24

890971946

9

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات آیین دادرسی کیفری-2
ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  آئین دادرسی کیفری

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  نیازپور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890945829

16.5

2

890968707

12.5

3

890968142

16.25

4

890957605

12.5

5

890966658

14

6

890949717

15

7

890959982

11

8

890971763

12

9

890971686

13

10

890971336

13.5

11

890952916

14

12

890970985

17.25

13

890965442

12

14

890965630

14.5

15

890953761

12.5

16

890968276

12

17

890971702

14.5

18

890955090

15.5

19

890969377

16

20

890953693

12

21

890952853

غایب

22

890969013

13.5

23

890964513

13.5

24

890966455

12

25

890961104

15.25

26

890948663

16.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات آیین دادرسی کیفری-1
ساعت ٥:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  آئین دادرسی کیفری

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  نیازپور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890950648

13.5

2

890945514

9

3

890959914

16

4

890970753

12

5

890963574

16.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات سمینار در نیروی انسانی
ساعت ٩:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  سمیناردرنیروی انسانی

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 17/5/90

نام استاد :  غفاری آشتیانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057441

18.5

2

881057446

19

3

881057447

19

4

881057448

19

5

881057449

17.5

6

881057456

18

7

881057457

17.5

8

881057462

16.5

9

881057466

19

10

881057467

17.5

11

881057469

16

12

881057473

19

13

881057474

19

14

881057476

16

15

881057479

19

16

881057487

18

17

881057490

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات سازمان و مدیریت
ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ان ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  سازمان و مدیریت

رشته : مدیریت
  اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 16/5/90

نام استاد : مهاجری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891242259

18.5

2

891234494

16.75

3

891240568

19

4

891243741

20

5

891239704

20

6

891246206

14.5

7

891231637

15

8

891239450

16

9

891245349

17.5

10

891244498

20

11

891241498

18.5

12

891226532

18.5

13

891227310

17

14

891239598

19

15

891231491

16.75

16

891236089

14

17

891236452

17.75

18

89122222

غایب

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
قابل توجه دانشجویان رشته میکروبیولوژی و حقوق(88)
ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی ، میکروبیولوژی

به اطلاع دانشجویانی که درس آشنایی با کامپیوتر را در ترمهای قبلی اخذ نموده اند ، می رساند  جزوه این درس را می توانند از قسمت صفحات وبلاگ واقع در سمت چپ وبلاگ دانلود نموده و مطالعه نمایند. امتحان این درس نیز در هفته میانی شهریور (تاریخ 12/6/90 لغایت 19/6/90) برگزار می گردد.تاریخ دقیق امتحان متعاقبا اعلام می گردد.


 
برنامه زمان بندی ارائه سمینار گروه مهندسی مکانیک – گرایش طراحی کاربردی
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، طراحی کاربردی

برنامه زمان بندی ارائه سمینار گروه مهندسی مکانیک – گرایش طراحی کاربردی

ردیف

عنوان سمینار

نام دانشجو

نام استاد

تاریخ ارائه

ساعت ارائه

1

بررسی رفتار ارتعاشی در ورق های تقویت شده با الیاف نانو توام با استفاده از پیزو الکتریک

سجاد حببیبی

سید علیرضا مهاجرانی

16/6/1390

9:20-9

2

بررسی روشهای حل معادلات ارتعاشی در ورقها

حسین باقری نژاد

سید علیرضا مهاجرانی

16/6/1390

9:40-9:20

3

مطالعه و بررسی مشکلات موجود در صتعت حفاری کشور در حوزه تحلیل ارتعاشات ،تنش و کمانش

حمید رضا طالبی امانیه

شاهرخ حسینی هاشمی

16/6/1390

10-9:40

4

جوش لیزر روش کنترل جوش آلمینیوم

احسان عطایی

علیرضا نظام آبادی

16/6/1390

10:20-10

5

بررسی تحلیل خستگی بار خمشی با وجود پیرو الکتریک

احسان شریفی

علیرضا نظام آبادی

16/6/1390

10:40-10:20

6

مطالعه پارامتری آغاز خرابی و گسترش آن به صورت ترک در پوششهای مانع حرارتی تولید شده

راشد جعفری

علیرضا نظام آبادی

16/6/1390

11-10:40

7

تحلیل شکست مخزن تحت فشارساخته شده از فولاد با مقاومت بالا

میلاد جمشید دزفولی

علیرضا نظام آبادی

16/6/1390

11:20-11

8

خزش و خستگی در کامپوزیت های پلیمری

امید بهبهانیان

علیرضا نظام آبادی

16/6/1390

11:40-11:20

9

بررسی پدیده خستگی-خزش وترک لوله هاو مخازن تحت فشار

مهدی قادروند

علیرضا نظام آبادی

16/6/1390

12-11:40

10

کمانش و جدایش لایه های کامپوزیتی لایه های مستطیلی شکل بر اثر بارهای حرارتی

مجید علیرضایی

کورش خورشیدی

16/6/1390

14-13:40

11

ضربه و ارتعاشات ورق های مستطیلی fgm در تماس با سیال مغشوش

رضا آرامش

کورش خورشیدی

16/6/1390

14:20-14

12

بررسی تاثیر پارامتر جریان جوش در جوشکاری مقاومتی با استفاده از تحلیل المان محدود

میثم آذرمی

مهدی تاجداری

16/6/1390

14:40-14:20

حضور تمامی دانشجویان گرایش طراحی کاربردی در جلسات سمینار در روز 16/6/1390 الزامی است و شرط ثبت نمره سمینار هر دانشجو حضور در تمامی 12 جلسه ارائه می باشد.

 


 
برنامه زمان بندی ارائه سمینار گروه مهندسی مکانیک – گرایش تبدیل انرژی
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، تبدیل انرژی

برنامه زمان بندی ارائه سمینار گروه مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

ردیف

عنوان سمینار

نام دانشجو

نام استاد

تاریخ ارائه

ساعت ارائه

1

روشهای مختلف تداخل سنجی لیزری برای اندازگیری ضریب انتقال حرارت جابجایی اجسام متقارن محوری

عرفان برجیان

ابوالفضل احمدی

15/6/1390

9:20-9

2

بررسی انتقال حرارت جابجایی توسط نانو سیالات

سید حمید رضا میرباقری

تورج یوسفی

15/6/1390

9:40-9:20

3

مطالعه سیستم تهویه ایستگاههای زیر زمینی

میثم مهر پور

تورج یوسفی

15/6/1390

10-9:40

4

مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد انتقال حرارت از سطح داخلی یک استوانه توسط جت هوا

سینا رازورز

تورج یوسفی

15/6/1390

10:20-10

5

مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد انتقال حرارت از سطح داخلی لوله خارجی در لوله های هم مرکز جت آب

حسن عمرانی

تورج یوسفی

15/6/1390

10:40-10:20

6

بررسی مطالعات تجربی انجام شده در زمینه  انتقال حررت از سطح خارجی یک نیمه استوانه دایره تحت اثر جت هوا

ستاره  نادری پور

تورج یوسفی

15/6/1390

11-10:40

7

بررسی مطالعات عددی انجام شده در زمینه انتقال حرارت از سطح خارجی یک نیمه استوانه دایره تحت اثر جت هوا

مریم مهاجر انصاری

تورج یوسفی

15/6/1390

11:20-11

8

بررسی تاثیر تنشهای حرارتی روی آنتنهای ماهواره به قطر 5 متر

آرش ملک پور

خداداد واحدی

15/6/1390

11:40-11:20

 

 

حضور تمامی دانشجویان گرایش تبدیل انرژی در جلسات سمینار در روز 15/6/1390 الزامی است و شرط ثبت نمره سمینار هر دانشجو حضور در تمامی 8 جلسه ارائه می باشد.

 


 
برنامه زمان بندی ارائه سمینار گروه مهندسی مکانیک – گرایش ساخت تولید
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

برنامه زمان بندی ارائه سمینار گروه مهندسی مکانیک گرایش ساخت تولید

ردیف

عنوان سمینار

نام دانشجو

نام استاد

تاریخ ارائه

ساعت ارائه

1

مطالعه عوامل موثر برخوردگی در لوله های بویلرو راههای جلوگیری از آنها

مهدی قدرت

ابوالفضل احمدی

12/6/1390

9:20-9

2

کامپوزیت ، انتشار امواج عمرباقیمانده

محمد امین خلفی

امیر رفاهی اسکویی

12/6/1390

9:40-9:20

3

بررسی تاثیرات تغییر شکل پلاستیک سنگین spd بر خواص آلیاژ فلزی

محمد جواد صالح پرهیزکار

بهمن میرزاخانی

12/6/1390

10-9:40

4

مطالعه خزش و گسیختگی در لوله های بویلر و بررسی عوامل متالورژیکی موثر

حمید راستی قزل احمد

بهمن میرزاخانی

12/6/1390

10:20-10

5

بررسی روشهای تغییر شکل پلاستیک سنگین spd بر روی آلیاژهای فلزی

ناصر میر شاهی

بهمن میرزاخانی

12/6/1390

10:40-10:20

6

بررسی روشهای پیش بینی عیوب شکل دهی فلزات

محسن نوجهانی

بهمن میرزاخانی

12/6/1390

11-10:40

7

بررسی اثر سوراخکاری بر پدیده جدایش بین لایه کامپوزیت پلیمری

فرامز حجامی

بهمن میرزاخانی

12/6/1390

11:20-11

8

خصوصیات و مکانیک فولادهای twip

منصور ملکی

بهمن میرزاخانی

12/6/1390

11:40-11:20

9

تحلیل رفتار کمانش،خمش و پیچش سازه های کامپوزیت الیافی

محمد مهدی کشاورزی

پیمان یوسفی

12/6/1390

12-11:40

10

بررسی پارامترهای موثر در فرایند شکل دهی ورق به روش تدریجی

علی هاشم وند

پیمان یوسفی

12/6/1390

14-13:40

11

تولید کامپوزیت پایه آلیاژفولاد با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی

مهدی آقا بالا زاده

پیمان یوسفی

12/6/1390

14:20-14

12

مطالعه برگشت فنری و روشهای کاهش ان در خمش ورقها

علی اکبر جبار زارع

مهدی تاجداری

12/6/1390

14:40-14:20

13

ماکزیمم سازی عمر خستگی قطعات با استفاده از روش eso

اسماعیل نوروزی

مهدی تاجداری

12/6/1390

15-14:40

14

برسی و مطالعه عوامل موثر در فرایند خانکشی

وحید خوش نیت

عباس پاک

12/6/1390

15:20-15

15

بررسی روشهای فرم دهی افزایشی

محسن رضا حسینی قطب آبادی

عباس پاک

12/6/1390

15:40-15:20

16

مطالعه روش عددی و بررسی عملی پارامترهای ماشینکاری درفرایند تراشکاری بر روی کیفیت سطح فولاد

حسن امینی

نصراله بنی مصطفی عرب

12/6/1390

16-15:40

17

تحلیل و بررسی خمکاری ورق 2 لایه

سید علی اصغر سوا

حامد دیلمی عضدی

13/6/1390

9:20-9

18

مطالعه توزیع ضخامت در فرایند هیدروفرمینگ لوله های با مقطع مربع

عادل آزاد

حامد دیلمی عضدی

13/6/1390

9:40-9:20

ردیف

عنوان سمینار

نام دانشجو

نام استاد

تاریخ ارائه

ساعت ارائه

19

تحلیل فرایند شکل دهی جریانی

پویان وحیدی پاشاکی

حامد دیلمی عضدی

13/6/1390

10-9:40

20

بررسی نمودارهای حد شکل دهی ورق های فلزی

علی فارسیان

حامد دیلمی عضدی

13/6/1390

10:20-10

21

فرمدهی با لیزر

عباس مجاوری

حامد دیلمی عضدی

13/6/1390

10:40-10:20

22

مطالعه فرایند اکستروژن مقاطع گرد غیر گرد

حامد عابدینی

حامد دیلمی عضدی

13/6/1390

11-10:40

23

نانو کامپوزیت های پایه پلیمری

هادی خضرلو

قدرت طهماسبی پور

13/6/1390

11:20-11

24

روش های تولید کاربرد نانو کربنات کلسیم

سید مسعود میرزایی مقدم

قدرت طهماسبی پور

13/6/1390

11:40-11:20

25

جدایش لایه های ورقهای کامپوزیتی مستطیلی تحت بارهای ضربه عرضی

محمد صادقیان

کورش خورشیدی

13/6/1390

12-11:40

26

بررسی پارامتر های فرایند فاین بلانکینک

جواد طاهریان

مجید الیاسی

13/6/1390

14-13:40

27

بررسی پارامترهای قالب در فرآیند فاین بلانکینک

امین ادیب

مجید الیاسی

13/6/1390

14:20-14

28

بررسی مبدل های حرارتی حلزونی

علیرضا صادقی

مهدی مدبری فر

13/6/1390

14:40-14:20

29

اصول و کاربرد یاتاقان های مغناطیسی

حامد حسینقلی پور اصل

مهدی مدبری فر

13/6/1390

15-14:40

30

الگوریتم های بهینه سازی سازه

ابراهیم امینی

مهدی تاجداری

13/6/1390

15:20-15

31

شرح انواع فرایندهای اسپینیگ و بررسی تجربی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر فلوفرمینگ لوله های آلیاژ

سجاد محمدی

مهدی تاجداری

13/6/1390

15:40-15:20

32

روشهای فرایند اسپینیگ ورق پارامترهای موثر

محمد عسکری

مهدی تاجداری

13/6/1390

16-15:40

33

روش های طراحی و شبیه سازی فرایند ریخته گری دایکاست

بهروز قربانعلی راد

مهدی مدبری فر

13/6/1390

16:20-16

34

معرفی و بررسی کامپوزیت های چوب و پلاستیک و روشهای تولید آن

امید حسینی

مهدی مدبری فر

13/6/1390

16:40-16:20

حضور تمامی دانشجویان گرایش ساخت و تولید در جلسات سمینار در روزهای 12/6/1390 و 13/6/1390 الزامی است و شرط ثبت نمره سمینار هر دانشجو حضور در تمامی 34 جلسه ارائه می باشد.


 
تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 91-90
ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 91-90

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات استان مرکزی-اراک

90/6/12 لغایت 17/6/90

ثبت نام خواهران و برادران

90/6/26

شروع کلاسها

9/7/90 لغایت 14/7/90

حذف و اضافه

12/10/90 لغایت 17/10/90

حذف اضطراری

2/10/90

پایان کلاسها

10/10/90 لغایت 23/10/90

امتحانات پایان نیمسال

 

  • دانشجویان محترم در زمان حذف و اضافه فقط قادر به حذف یا اضافه یک درس می باشند.
  • حداقل تعداد واحد درسی اخذ شده در طول یک ترم در مقطع کارشناسی ارشد  8 واحد و حداکثر آن 14 واحد می باشد.
  • هر دانشجو می تواند تحت شرایط خاصی فقط یک درس را در زمان حذف اضطراری  با موافقت شورای آموزشی دانشگاه و فقط در تاریخهای اعلام شده حذف نماید.
  • ·         طبق بخشنامه  جدید غیبت در امتحان هر درس (حداکثر یک درس ) با موافقت شورای آموزشی دانشگاه به منزله حذف درس بدون استرداد شهریه می باشد.

 


 
نمرات مدیریت بهره وری نیروی انسانی
ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مدیریت بهره وری نیروی انسانی

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 13/5/90

نام استاد :  جوانمرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057441

15

2

881057446

17

3

881057447

20

4

881057448

18

5

881057449

20

6

881057456

12

7

881057457

14

8

881057462

16

9

881057466

15

10

881057467

13

11

881057469

16

12

881057473

18

13

88105474

18

14

881057476

17

15

881057479

18

16

881057487

20

17

881057490

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات سیستمهای اطلاعات و مدیریت -2
ساعت ٦:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  سیستمهای اطلاعات ومدیریت

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 13/5/90

نام استاد :  جوانمرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891246766

13

2

891225086

12

3

891255482

17

4

891241437

19

5

891245098

13

6

891241453

19

7

891232308

12

8

891231284

18

9

891239517

12

10

891239664

11

11

891241993

13

12

891232312

17

13

891236200

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات سیستمهای اطلاعات و مدیریت -1
ساعت ٦:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  سیستمهای اطلاعات ومدیریت

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 13/5/90

نام استاد :  جوانمرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891242259

10

2

891234494

12

3

891240568

17

4

891243741

20

5

891239704

11

6

891246206

14

7

891231637

9

8

890952752

20

9

891239450

12

10

891245349

12

11

891244498

17

12

891241498

11

13

891226532

17

14

891227310

11

15

891239598

12

16

891231491

غایب

17

891236089

18

18

891236452

18

19

891222222

غایب

20

891225011

12

21

891236774

20

22

891225248

12

23

891225079

16

24

891225159

11

25

891232290

15

26

891230834

11

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی صنایع

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تصمیم گیری بامعیارهای چندگانه

رشته : صنایع

تاریخ اعلام نمره : 13/5/90

نام استاد :  جوانمرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891236103

15

2

891242326

13

3

891242869

16.5

4

891232670

16

5

891225671

18

6

891237838

18

7

891238809

13

8

891242002

15

9

891236622

13

10

891233428

17

11

891231818

12

12

891235949

12

13

891239099

12

14

891246904

12

15

891241218

14

16

891225684

17

17

891226157

14

18

891238546

15

19

891238031

15

20

891245420

12

21

891236875

13

22

891241766

19

23

891239576

18

24

891241960

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات تجزیه و تحلیل سیستمها
ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  تجزیه تحلیل سیستمها

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 13/5/90

نام استاد :  جوانمرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890961485

13

2

890967972

20

3

890950707

17

4

890951620

20

5

890960963

17

6

890950953

18

7

890952194

17

8

890960788

17

9

890952599

18

10

890970476

18

11

890951846

20

12

890963524

17

13

890967495

19

14

890956427

17

15

890962019

18

16

890952206

13

17

890956534

20

18

890952464

18

19

890957675

19

20

890950133

20

21

881057473

15

22

890956410

19

23

890946537

12

24

890952300

15

25

890963489

20

26

890957519

غایب

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات آبهای زیر زمینی
ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ان ، عمران-خاک و پی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  آبهای زیرزمینی

رشته : خاک وپی

تاریخ اعلام نمره : 13/5/90

نام استاد :  یوسفی راد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057762

15

2

881057763

غایب

3

881057764

19.5

4

890963932

14

5

890969463

14

6

881057768

15.5

7

881057773

19

8

890971915

17

9

881057781

17

10

890954989

20

11

881057784

20

12

881057785

20

13

881057786

20

14

881057790

19

15

881057791

18

16

890953288

17.5

17

881057788

19.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات روش تحقیق در علوم تربیتی (دکتر تقوایی)-2
ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  روشهای تحقیق پیشرفته درعلوم تربیتی

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  تقوایی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890964096

18

2

890965969

19

3

890946739

18.5

4

890967965

19.5

5

890966844

17.5

6

890967969

18.5

7

890945756

16.5

8

890967952

17.5

9

890968215

18

10

890962689

16.5

11

890973919

16.5

12

890944641

17.5

13

890969719

18

14

890963561

17.5

15

890966402

17

16

890963707

19

17

890971777

16

18

890965251

16.5

19

890947220

16.5

20

890966784

20

21

881057499

20

22

881071899

17.5

23

881057519

20

24

881071902

20

25

881057530

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات روش تحقیق در علوم تربیتی (دکتر تقوایی)-1
ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  روشهای تحقیق پیشرفته درعلوم تربیتی

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  تقوایی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890953171

19

2

890946349

19

3

890959392

17

4

890965090

17.5

5

890970452

18.5

6

890952352

16.5

7

890969043

18

8

890967124

18

9

890965966

18.5

10

890955349

18.5

11

890969928

17

12

890969978

19

13

890965588

17.5

14

890969812

16.5

15

890966621

19.5

16

890966594

16

17

890968437

17

18

890944888

18.5

19

890964913

17.5

20

890965667

18

21

890965508

17.5

22

890946434

19

23

890944904

16

24

890959836

16

25

890971616

18.5

26

890971861

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات روش تحقیق-5
ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  روش تحقیق

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  نوری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891239598

19.5

2

891232308

18

3

891231491

14

4

891231284

19.5

5

891236089

14

6

891239517

18.5

7

891239664

13.5

8

891241993

15

9

891236452

13

10

891232312

19

11

891222222

غایب

12

891236200

19.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات روش تحقیق-4
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  روش تحقیق

رشته : مدیریت
  اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  نوری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891242259

14

2

891225011

14.5

3

891236774

13

4

891225248

13

5

891225079

20

6

891225159

16

7

891232290

19.5

8

891234494

13

9

891240568

20

10

891230834

14

11

891243741

19

12

891239704

20

13

891246766

18.5

14

891225086

13

15

891246206

17.5

16

891231637

13

17

891239450

13.5

18

891245349

14

19

891255482

16

20

891241437

19.5

21

891245098

14

22

891244498

20

23

891241453

10

24

891241498

16.5

25

891226532

17.5

26

891227310

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات روش تحقیق-2
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  روش تحقیق

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  نوری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890946537

14

2

881057487

14.5

3

881057490

10

4

890961485

20

5

890950707

19

6

890960788

20

7

890963524

15

8

890952300

17

9

890963489

12.5

10

890944495

19

11

890967972

20

12

890950953

12

13

890970476

19.5

14

890967495

17

15

890962019

12.5

16

890974500

20

17

890956410

20

18

890957519

8

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات روش تحقیق-1
ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  روش تحقیق

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره :  90/5/13

نام استاد :  نوری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057441

13.5

2

890951620

12

3

890960963

7

4

890952194

15.5

5

881057446

13.5

6

881057447

16

7

881057448

19

8

881057449

16.5

9

890952599

18

10

890951846

16

11

881057456

14

12

881057457

15

13

881057462

12

14

890956427

14

15

881057466

20

16

881057467

14.5

17

890952206

15.5

18

881057469

13.5

19

890956534

12

20

890952464

12

21

890957675

17

22

890950133

19

23

881057473

17

24

881057474

13

25

881057476

14

26

881057479

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات تاریخ حقوق کیفری-3
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تاریخ حقوق کیفری

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  نیازپور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890965630

15.5

2

890965102

16

3

890953761

12

4

890968276

13

5

890971702

15.25

6

890955090

16

7

890969377

18

8

890953693

12

9

890955571

12.75

10

890960186

15.75

11

890952853

غایب

12

890969013

12

13

890964513

13.25

14

890966455

13.5

15

890961104

12

16

89094863

13.5

17

881014

13.5

18

890950648

13.5

19

890945514

12

20

890965096

15

21

890965870

12

22

890948136

17

23

890959038

16

24

890959914

19.5

25

881057436

12

26

891011

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات تاریخ حقوق کیفری-2
ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تاریخ حقوق کیفری

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  نیازپور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890945829

19

2

890968707

15.5

3

890968142

14.25

4

890957605

12.5

5

890966658

16.25

6

890963431

18

7

890950428

13.5

8

890972220

14

9

890958330

15.5

10

890970170

14

11

890949717

16

12

890959982

16.5

13

881057402

14.5

14

890962277

15.5

15

890968202

17.5

16

890971763

17.25

17

890971686

15

18

890971336

14

19

890952916

14

20

890971944

17

21

890970985

18.25

22

890960927

13.5

23

890970051

15

24

890959474

15

25

890961253

16

26

890965442

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات تاریخ حقوق کیفری-1
ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تاریخ حقوق کیفری

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  نیازپور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890973905

14.5

2

890955054

15

3

890970753

16

4

890971946

غایب

5

890963574

18.5

6

881011

18

7

88102

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات متون حقوقی به زبان خارجی -3
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  متون حقوقی به زبان خارجی

رشته :حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  محمودی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057394

18

2

881057396

18.5

3

881057398

14

4

881057402

 

5

881057406

14

6

881057408

17

7

881057409

20

8

881057410

17

9

881057414

19.5

10

881071894

20

11

881057415

16.5

12

881057416

18

13

881071895

19

14

881057424

غایب

15

881057430

20

16

881057435

13

17

881057436

17

18

881057428

14

19

890945829

20

20

890968707

20

21

890968142

14

22

890957605

17.5

23

890949717

18

24

890959982

12

25

890971763

16.5

26

890971686

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات متون حقوقی به زبان خارجی -2
ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  متون حقوقی به زبان خارجی

رشته :حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  محمودی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890963431

16

2

890972220

16

3

890958330

15

4

890970170

غایب

5

890962277

17

6

890968202

18.5

7

890971944

19.5

8

890960927

18

9

890963327

20

10

890970051

13

11

890959474

19.5

12

890961253

18.5

13

890965102

15

14

890955571

12

15

890960186

20

16

890965096

20

17

890965870

17

18

890948136

19

19

890959038

18

20

891011

15.5

21

890973905

16

22

890955054

17

23

890971946

غایب

24

881057389

16

25

881057391

17.5

26

881057395

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات متون حقوقی به زبان خارجی -1
ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  متون حقوقی به زبان خارجی

رشته :حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  محمودی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890971336

18

2

890952916

20

3

890970985

20

4

890965442

18

5

890965630

17.5

6

890953761

17.5

7

890968276

18.5

8

890971702

13.5

9

890955090

19.5

10

890969377

19.5

11

890953693

13

12

890952853

غایب

13

890969013

18.5

14

890964513

16

15

890966455

16.5

16

890961104

19.5

17

890948663

20

18

890950648

17.5

19

890945514

14

20

890959914

18

21

890970753

17

22

890963574

20

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 91-90
ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٢  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 91-90

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات استان مرکزی-اراک

90/6/12 لغایت 17/6/90

ثبت نام خواهران و برادران

90/6/26

شروع کلاسها

9/7/90 لغایت 14/7/90

حذف و اضافه

12/10/90 لغایت 17/10/90

حذف اضطراری

2/10/90

پایان کلاسها

10/10/90 لغایت 23/10/90

امتحانات پایان نیمسال

 

  • دانشجویان محترم در زمان حذف و اضافه فقط قادر به حذف یا اضافه یک درس می باشند.
  • حداقل تعداد واحد درسی اخذ شده در طول یک ترم در مقطع کارشناسی ارشد  8 واحد و حداکثر آن 14 واحد می باشد.
  • هر دانشجو می تواند تحت شرایط خاصی فقط یک درس را در زمان حذف اضطراری  با موافقت شورای آموزشی دانشگاه و فقط در تاریخهای اعلام شده حذف نماید.
  • ·         طبق بخشنامه  جدید غیبت در امتحان هر درس (حداکثر یک درس ) با موافقت شورای آموزشی دانشگاه به منزله حذف درس بدون استرداد شهریه می باشد.

 


 
نمرات تازه اعلام شده
ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

1- رشته مدیریت دولتی (بررسی مسائل دولتی ایران-برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی-مدیریت استراتژیک پیشرفته)

2- رشته مهدسی معماری -دکتر محمد رحمانی (حکمت وهنراسلامی-روانشناسی محیط-سازه های نو)

3-رشته حقوق (پزشکی قانونی ورودی های 88)


 
نمرات سازه های نو -دکتر رحمانی
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  سازه های نو

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره :9/5/90

نام استاد :  رحمانی قصبه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881071930

12

2

881071931

20

3

881057934

17.5

4

881057935

12.5

5

881057937

20

6

881057938

15

7

881057939

12

8

881071933

16.5

9

881057947

19.5

10

881057948

14.5

11

881071934

14.5

12

881057960

15.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات روانشناسی محیط-1
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  روانشناسی محیط

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 9/5/90

نام استاد :  رحمانی قصبه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881071930

19

2

881071931

19.5

3

881057934

19.5

4

881057935

18

5

890954957

غایب

6

881057937

19.5

7

881057938

19.25

8

881057939

18.25

9

891562

غایب

10

890948256

16

11

890945142

غایب

12

881071933

19.25

13

881057945

غایب

14

881057947

19.25

15

881057948

17

16

890946627

غایب

17

881071934

19.75

18

890945987

غایب

19

890945086

غایب

20

881057960

19.25

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات حکمت و هنر اسلامی دکتر رحمانی
ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  حکمت هنراسلامی

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 9/5/90

نام استاد :  رحمانی قصبه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881071930

20

2

881071931

20

3

881057934

20

4

881057935

17.25

5

881057937

19.5

6

881057938

20

7

881057939

17.75

8

890948256

14

9

881071933

19.25

10

890952781

غایب

11

881057945

غایب

12

881057947

16.25

13

881057948

14.5

14

881071934

20

15

881057960

19.25

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات مدیریت استراتژیک پیشرفته -2
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مدیریت استراتژیک پیشرفته

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 9/5/90

نام استاد :  آزاد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890950953

14.5

2

890960505

 

3

890962236

15.5

4

890960465

17

5

890970476

15.5

6

890960254

8.75

7

890967495

16.25

8

890956427

15

9

890965663

15.5

10

890962019

16.5

11

881057469

14.5

12

890956134

18

13

881057476

13.25

14

890956410

16

15

890963990

17

16

890957519

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات مدیریت استراتژیک پیشرفته-1
ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مدیریت استراتژیک پیشرفته

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 9/5/90

نام استاد :  آزاد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890961485

16

2

890950943

12

3

89095087

15.5

4

890951620

18.5

5

890952194

14

6

890960788

17

7

890952599

16

8

890951846

17.5

9

890963524

14.5

10

890952206

13

11

890952752

18

12

890974500

17.5

13

890956534

15

14

890952469

14.5

15

890952464

17

16

890957675

16

17

890950133

17.75

18

890946368

15.5

19

890946537

14

20

890952300

12.25

21

890963489

16.5

22

890944495

15.5

23

890967972

17

24

890946788

12

25

890960912

 

26

890960963

12.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی
ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره 9/5/90

نام استاد :  آزاد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057441

18

2

881057446

18

3

881057447

17.5

4

881057448

19

5

881057449

17.5

6

881057456

17

7

881057457

17

8

881057462

16

9

881057466

19

10

881057467

13.25

11

881057469

17

12

881057473

17.75

13

881057474

17

14

881057476

17.5

15

881057479

18

16

881057487

18

17

881057490

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات بررسی مسائل مدیریت در ایران -2
ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  بررسی مسائل دولتی ایران

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره :9/5/90

نام استاد :  آزاد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890950953

19

2

890960505

18.5

3

890962236

15.5

4

890960465

17

5

890970476

19

6

890960254

13.5

7

890967495

20

8

890956427

15.25

9

890965663

16

10

890962019

18

11

890956134

16.25

12

890956410

18.75

13

890963990

17.5

14

890957519

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات بررسی مسائل دولتی ایران-1
ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  بررسی مسائل دولتی ایران

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره :9/5/90

نام استاد :  آزاد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890961485

18

2

890950943

15

3

89095087

17

4

890951620

18

5

890952194

18

6

890960788

17

7

890952599

17

8

890951846

17.5

9

890963524

18.5

10

890952206

16

11

890952752

17

12

890974500

16

13

890956534

17

14

890952469

16

15

890952464

17

16

890957675

18.25

17

890950133

19

18

890946368

18

19

890946537

16

20

890952300

18.5

21

890963489

18.75

22

890944495

17

23

890967972

20

24

890946788

14.75

25

890960912

17.5

26

890960963

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
درباره امتحان خزش و خستگی
ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، طراحی کاربردی

به اطلاع دانشجویان محترم رشته طراحی کاربردی که در کلاسهای فوق العاده آقای دکتر گوهری شرکت نموده اند می رساند با توجه به اینکه ثبت نام  نیمسال  آینده از تاریخ 19/6/90 لغایت 24/6/90 می باشد ، بنابراین امتحان این درس می بایستی قبل از این تاریخ برگزار گردد.  لذا پس از هماهنگی با استاد محترم برنامه دقیق زمان برگزاری امتحان این درس به اطلاع خواهد رسید.

 


 
نمرات پزشکی قانونی(4)
ساعت ۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  پزشکی قانونی

رشته :حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 9/5/90

نام استاد :  جمالیان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057389

17.5

2

881057391

18

3

881057395

17

4

881057394

18

5

881057396

17.5

6

881057398

19

7

881057402

18

8

881057406

18.75

9

881057408

17

10

881057409

17.5

11

881057410

19.5

12

881057414

18

13

881071894

18.5

14

881057415

18.75

15

881057416

17.5

16

881071895

18.75

17

881057424

18

18

881057430

17.5

19

881057435

18.75

20

881057436

17.5

21

881057428

17.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ان ، ریاضی -آنالیز عددی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  معادلات دیفرانسیل بامشتقات جزئی

رشته :
  ریاضی کاربردی

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  علوی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057538

17

2

881057540

18

3

881057543

18.5

4

881057546

17.5

5

881057547

17

6

881057551

17

7

881057557

12

8

881057561

16.5

9

881057563

17.5

10

881057565

18

11

881057570

19

12

881057571

18.5

13

881057578

18

14

890964274

17.75

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات کروماتوگرافی
ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  کروماتوگرافی

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  علیمرادی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881311

16

2

890954676

19.5

3

890945068

15.75

4

881057584

17

5

881057585

17

6

890962459

18.6

7

890962458

17.75

8

881057594

17.5

9

881057595

18.75

10

890957733

14

11

890951193

16.5

12

890956509

14

13

881057599

17.5

14

890951911

15.5

15

881057603

18.25

16

890952007

غایب

17

890951113

15.2

18

890965170

17.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات جبر خطی عددی
ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ریاضی -آنالیز عددی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  جبرخطی عددی

رشته :
  ریاضی کاربردی

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  علوی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057537

16

2

881057538

15.5

3

890944278

16

4

890970926

17.5

5

890948127

17.75

6

881057550

14.5

7

890948058

18.75

8

890947832

17.5

9

890971445

15

10

890965955

17.5

11

890972024

17

12

890947892

18.25

13

890947719

15

14

890971267

16.5

15

890944293

14.5

16

890958142

17

17

890948220

16.5

18

881057578

18

19

890947551

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات پزشکی قانونی-3
ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  پزشکی قانونی

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  جمالیان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890963431

16.75

2

890950428

18

3

890972220

18

4

890958330

18

5

890970170

*

6

890962277

18

7

890968202

18

8

890971944

17.5

9

890960927

17.5

10

890963327

18

11

890970051

18

12

890959474

16.75

13

890961253

19

14

890965102

18

15

890953693

18.75

16

890955571

19

17

890960186

17.5

18

890965096

18.75

19

890965870

16.75

20

890948136

17.5

21

890959038

18

22

890973905

18

23

890955054

16.75

24

890971946

17.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات پزشکی قانونی-2
ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  پزشکی قانونی

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره 5/5/90

نام استاد :  جمالیان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890945514

18.75

2

890959914

18.75

3

890970753

*

4

890963574

19.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات پزشکی قانونی-1
ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  پزشکی قانونی

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  جمالیان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890945829

18.75

2

890968707

*

3

890968142

*

4

890957605

18

5

890966658

*

6

890949717

17.5

7

890959982

20

8

890971763

16

9

890971686

*

10

890971336

17.5

11

890952916

18.75

12

890970985

18.75

13

890965442

*

14

890965630

18.75

15

890953761

19.5

16

890968276

18

17

890971702

18

18

890955090

18

19

890969377

17.5

20

890952853

17

21

890969013

18.25

22

890964513

*

23

890966455

18.25

24

890961104

18.75

25

890948663

18.75

26

890950648

18.75

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات جرم شناسی (پیش)
ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  جرم شناسی پیش

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  پاک نیت

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057395

13.5

2

881057396

13.5

3

890963431

8

4

890972220

11.5

5

881057402

9

6

890952216

12

7

890971944

7.5

8

890960927

13.5

9

890963327

14

10

890965442

5

11

890965102

11

12

881057416

7

13

890955571

9

14

890961104

12

15

890945514

8

16

890955054

14

17

890963574

10

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات آیین دادرسی کیفری 2(پیش)
ساعت ٩:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :آیین
  دادرسی کیفری 2پیش

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  پاک نیت

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057395

16

2

881057396

16.5

3

890963431

13.5

4

890972220

11.5

5

881057402

15.5

6

890952916

14.5

7

890971944

16.5

8

890963327

18.5

9

890965442

11.5

10

890965102

16

11

881057416

9.5

12

890955571

12.5

13

890961104

14.5

14

890945514

11

15

890955054

16

16

890963574

14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات سازه های نو دکتر صدیقی -2
ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  سازه های نو

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  صدیقی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890960782

16

2

890968883

16

3

890950668

16

4

890945086

17

5

890953513

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات سازه های نو دکتر صدیقی -1
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  سازه های نو

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  صدیقی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890970387

16.5

2

890964179

16.5

3

890963838

16.5

4

890954957

16

5

890951545

16

6

890971930

16

7

890958499

17

8

890970965

16.5

9

891562

-

10

890948256

15

11

890945142

15.5

12

890957952

15.5

13

881057945

16.5

14

890960178

15.5

15

89094722

15.5

16

881057951

15.5

17

890946627

15.5

18

890945625

14.5

19

890947902

15.5

20

890950500

16

21

890968087

15

22

890961275

14.5

23

890966977

16

24

890945987

15.5

25

890945265

14

26

881057961

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
درباره نمرات رشته حقوق
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

به اطلاع دانشجویان محترم رشته حقوق می رساند هنوز نمرات ایشان از طرف اساتید محترم این رشته اعلام نشده است. و پیگیری لازم نیز در این زمینه انجام شده ، لذا انتظار  می رود برخی از رفتار هایی که شایسته دانشجویان این گروه  نمی باشد. از طرف این عده معدود رخ ندهد . نهایتا اینکه به محض اعلام نمرات از طرف اساتید محترم نمرات به اطلاع خواهد رسید.


 
درباره درس خزش و خستگی (دکتر نظام آبادی)
ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، طراحی کاربردی

به اطلاع دانشجویان محترم رشته طراحی کاربردی می رساند کلاسهای جبراین درس خزش و خستگی آقای دکتر نظام آبادی  هفته آینده روزهای شنبه مورخ 8/5/90 و یکشنبه مورخ 9/5/90  از ساعت 8 صبح برگزار می گردد.


 
نمرات سمینار -سازه
ساعت ۸:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی:

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  سمینار

رشته : سازه

تاریخ اعلام نمره 5/5/90

نام استاد :  یوسفی راد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890949269

18.5

2

890963464

17.5

3

881057783

19

4

890963922

19.5

5

890967173

19.5

6

890955203

18.5

7

890945007

19.75

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات استانداردهای مواد غذایی-4
ساعت ۸:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  استانداردهای موادغذایی

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 4/5/90

نام استاد :  سلطان دلال

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057678

17.5

2

881057686

12.75

3

881057691

19.5

4

881057694

19

5

881057700

18

6

881057701

16.5

7

881057705

19

8

881057706

18

9

881071912

19

10

881057711

17

11

881057712

18.25

12

881057717

11

13

881057719

17.5

14

881057720

19

15

881057722

17.5

16

881057723

18.5

17

881057713

17.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات نظریه ها و روشهای طراحی-2
ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  نظریه وروشهای طراحی

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  صدیقی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890960782

17

2

890968883

19.5

3

890950668

17.5

4

890945086

18

5

890953513

20

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات نظریه و روشهای طراحی-1
ساعت ۸:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  نظریه وروشهای طراحی

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  صدیقی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890970387

17.5

2

890964179

19.5

3

890963838

18

4

890954957

16

5

890951545

19

6

890971930

17

7

890958499

17.5

8

890970965

18

9

891562

20

10

890948256

17.5

11

890945142

17.5

12

890957952

19

13

881057945

14

14

890960178

17.5

15

89094722

17.5

16

881057951

18

17

890946627

15

18

890945625

18

19

890947902

15.5

20

890950500

18

21

890968087

20

22

890961275

14

23

890966977

17

24

890945987

17.5

25

890945265

15

26

881057961

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات سمینار رشته سازه-دکتر یوسفی راد
ساعت ۸:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، سازه

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  سمینار

رشته : سازه

تاریخ اعلام نمره 5/5/90

نام استاد :  یوسفی راد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890949269

18.5

2

890963464

17.5

3

881057783

19

4

890963922

19.5

5

890967173

19.5

6

890955203

18.5

7

890945007

19.75

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات سمینار شیمی معدنی (دکتر جامه بزرگی)
ساعت ۸:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی معدنی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :سمینار

رشته : شیمی معدنی

تاریخ اعلام نمره :4/5/90

نام استاد :  جامه بزرگی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057616

18

2

551057635

18.5

3

881057637

18.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات استانداردهای مواد غذایی-3
ساعت ۸:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: میکروبیولوژی ، دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  استانداردهای موادغذایی

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 4/5/90

نام استاد :  سلطان دلال

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057678

17.5

2

881057686

12.75

3

881057691

19.5

4

881057694

19

5

881057700

18

6

881057701

16.5

7

881057705

19

8

881057706

18

9

881071912

19

10

881057711

17

11

881057712

18.25

12

881057717

11

13

881057719

17.5

14

881057720

19

15

881057722

17.5

16

881057723

18.5

17

881057713

17.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات استانداردهای مواد غذایی-2
ساعت ۸:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  استانداردهای موادغذایی

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 4/5/90

نام استاد :  سلطان دلال

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890960165

7

2

890969765

15.25

3

890960024

12

4

890971957

17.5

5

890944846

غایب

6

890956615

16

7

890970671

16.5

8

890962404

 

9

890960033

19

10

890971561

14.25

11

890956382

16

12

890959790

10

13

890964312

14

14

890962575

15.75

15

890960135

11

16

890955647

17.5

17

890963862

13

18

890960180

15

19

881071913

13.5

20

89095591

غایب

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات درس استاندارد های مواد غذایی-1
ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  استانداردهای موادغذایی

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 4/5/90

نام استاد :
   سلطان دلال

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890954945

غایب

2

890964246

13

3

890964672

15.5

4

890964575

14

5

891345

18

6

881057682

15.75

7

890971397

غایب

8

881071906

14

9

890947614

16.5

10

890964628

17.5

11

890956126

15

12

890964993

17.5

13

890960149

9

14

890962415

16.75

15

891311

15.5

16

881071911

6.75

17

890962611

14

18

890960196

15.25

19

890962579

12

20

890957758

غایب

21

890955429

15.5

22

890969933

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات درس ویروس شناسی پیشرفته
ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  ویروس شناسی پیشرفته

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  اکبری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890954945

14

2

890964246

14.5

3

890964672

17.5

4

890964575

12

5

890971957

13

6

881057682

12

7

890971397

16

8

881071906

15

9

890947614

12.5

10

890964628

18

11

890956126

20

12

890964993

18.5

13

890960149

11

14

890962415

16

15

891311

15.5

16

881071911

12

17

890962611

17

18

890960196

12

19

890962579

11

20

890957758

16

21

890955429

12.5

22

890969933

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات میکروبیولوژی خاک
ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  میکروبیولوژی خاک

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  غفارجباری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881071906

19

2

881057701

18.5

3

881057705

17

4

881071911

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات میکروبیولوژی صنعتی-2
ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  میکروبیولوژی صنعتی

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  غفارجباری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057721

15

2

890954945

17.5

3

890964246

15

4

890964672

17

5

891345

18.5

6

890971957

14

7

881057682

17.5

8

890971397

18

9

881071906

13.5

10

890947614

14

11

890964628

18

12

890956126

18

13

890964993

18.5

14

890960149

غایب

15

891342

16

16

890962415

15.5

17

891311

18.5

18

881071911

14

19

890962611

16.5

20

890960196

16.5

21

890962579

13

22

890957758

17.5

23

890955429

17.5

24

890969933

16.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات میکروبیولوژی صنعتی-1
ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  میکروبیولوژی صنعتی

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  غفارجباری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890960165

15.5

2

890969765

14.5

3

890964575

12.5

4

890960024

16

5

890948253

16.5

6

890944846

18

7

890956615

15.5

8

890970671

15.5

9

890962404

17

10

890960033

16

11

890971561

15

12

890956382

18

13

890959790

13

14

890964312

16.5

15

890962575

17.5

16

890960135

14

17

890955647

18

18

890963862

14.5

19

890960180

17

20

881071913

18.5

21

890955591

12.5

22

881057685

13.5

23

881057686

12.5

24

881057703

18

25

881057708

17.5

26

881057715

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
درباره درس خزش و خستگی
ساعت ۸:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، طراحی کاربردی

به اطلاع دانشجویان محترم رشته طراحی کاربردی می رساند کلاسهای جبرانی درس خزش و خستگی آقای دکتر نظام آبادی  هفته آینده روزهای شنبه مورخ 8/5/90 و یکشنبه مورخ 9/5/90  از ساعت 8 صبح برگزار می گردد.


 
نمرات مواد مرکب-2
ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  موادمرکب

رشته : ساخت وتولید

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  میرزاخانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890953686

14

2

890967697

14

3

890971726

14

4

890945950

16.5

5

881057862

15

6

890954761

14

7

881057864

17

8

890964831

18

9

891531

16

10

890946710

17

11

890956042

17

12

890959397

15

13

890946882

14

14

890971337

14

15

890967160

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات مواد مرکب -1
ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مواد مرکب

رشته : ساخت وتولید

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  میرزاخانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890962259

12

2

890945428

19.5

3

890947406

17

4

890945827

17

5

890967107

14

6

881071918

19

7

890947466

15

8

890949814

14

9

881057848

15.5

10

881057849

15.5

11

890948141

15

12

890971745

18

13

890954918

17

14

890955823

15

15

891532

15

16

890945298

17

17

890966198

12

18

890972273

19.5

19

890962623

19

20

890966295

16

21

890961226

14

22

890970797

14

23

890944999

17

24

890957643

17

25

890945447

19

26

890953942

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات مدیریت شهری -2
ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات ، برنامه ریزی شهری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مدیریت شهری

رشته : برنامه ریزی شهری

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  جودکی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890963263

19.5

2

890966394

15

3

890963274

19.5

4

890971452

15.25

5

890954189

17

6

890945964

14

7

890958206

17.5

8

890953189

12

9

890955082

18

10

890953742

16

11

890961229

15

12

890965125

18

13

890956108

16.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات مدیریت شهری -1
ساعت ٤:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برنامه ریزی شهری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مدیریت شهری

رشته : برنامه ریزی شهری

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  جودکی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890954866

16

2

890946904

15.75

3

890952920

19

4

890963277

13.5

5

890945569

17.5

6

890952822

16

7

890953522

15.5

8

890945945

17.5

9

890945686

16.5

10

890956118

17.75

11

890949949

15.5

12

890958977

19

13

890963040

12

14

890958514

15

15

890966225

14

16

890952821

14

17

890954964

15

18

890958732

16.5

19

890946939

14

20

890945241

17.75

21

890966930

19

22

890955658

18

23

890967466

17.75

24

890964921

15.5

25

890970585

16.5

26

891513

14.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات مباحث منتخب-2
ساعت ٤:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مباحث منتخب

رشته : ساخت وتولید

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  میرزاخانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881071922

17

2

890957643

15

3

890953942

17.5

4

890953686

17

5

890971726

16.5

6

881057862

16.5

7

890954761

15.5

8

881057864

16.5

9

890944831

17.5

10

890956042

17.5

11

881057867

17.5

12

890959397

15.5

13

890946882

17.5

14

881057869

16.5

15

890971337

16

16

890967160

17.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات مباحث منتخب-1
ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مباحث منتخب

رشته : ساخت وتولید

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  میرزاخانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890962259

12

2

890947406

17.5

3

881057838

14.5

4

881057839

16.5

5

890967107

14.5

6

881057843

16

7

881071918

19

8

890947466

18

9

881057846

17

10

881057845

15

11

881057848

18.5

12

881057849

16.5

13

890948141

16.5

14

881057850

16.5

15

890971745

17.5

16

890954918

16

17

890955823

17.5

18

881057854

17

19

881071920

18.5

20

890945298

16

21

881057856

17

22

890966198

16

23

890972273

17.5

24

890962623

18.5

25

890961226

17

26

890970797

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات کاربردرایانه درمدیریت ساخت-2
ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی صنایع

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  کاربردرایانه درمدیریت ساخت

رشته : مدیریت ساخت

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  روغنیان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891524

17

2

890961304

17.5

3

890968028

16.5

4

890955213

17.5

5

890964984

18.5

6

890965764

17

7

890971339

17

8

890947364

17.5

9

890959342

17

10

890966517

18

11

890953070

18.5

12

890962713

غایب

13

890967032

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات کاربردرایانه درمدیریت ساخت-1
ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی صنایع

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  کاربردرایانه درمدیریت ساخت

رشته : مدیریت ساخت

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  روغنیان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890958602

17

2

890968296

17

3

890948740

17.5

4

890967405

17

5

890946564

17

6

890947958

18

7

890968213

17

8

890957142

18.75

9

890961080

17

10

890951812

17.5

11

890970767

18

12

890960834

17

13

890946465

18

14

890964950

17.75

15

890964106

17.5

16

890946961

17

17

890970247

17.75

18

891521

16.5

19

890946023

17

20

890964517

17.5

21

890956248

17

22

890966791

17.25

23

890946556

16.75

24

881057824

18

25

890967595

17

26

890961878

16.25

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات شناخت فضای شهری-2
ساعت ٤:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برنامه ریزی شهری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  شناخت فضای شهری

رشته : برنامه ریزی شهری

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  جودکی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890955082

19

2

890965125

17.5

3

890956108

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات شناخت فضای شهری-1
ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برنامه ریزی شهری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  شناخت فضای شهری

رشته : برنامه ریزی شهری

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  جودکی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890954866

16

2

890946904

14.5

3

890952920

19

4

890945569

16

5

890952822

13.5

6

890953522

12.5

7

890945945

14

8

890945686

13

9

890956118

18.5

10

890949949

16.5

11

890963040

12

12

890958514

17.5

13

890952821

12

14

890954964

18

15

890958732

16.5

16

890946939

12

17

890966930

17.5

18

890967466

15.5

19

890964921

12

20

890970585

15

21

890966394

13

22

890971452

12

23

890954189

16

24

890945964

12

25

890958206

17

26

890953189

14.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات روشهای آماری
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی صنایع

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  روشهای آماری

رشته : صنایع

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  روغنیان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891236103

14

2

891242326

غایب

3

891242869

15

4

891232670

15

5

891225671

17.5

6

891237838

15

7

891238809

13.5

8

891242002

17

9

891236622

15

10

891233428

14

11

891231818

12.25

12

891235949

13.5

13

891239099

16.5

14

891246904

15.5

15

891241280

15.5

16

891225684

16.5

17

891226157

غایب

18

891238546

16.75

19

891238031

14

20

891245420

15

21

891236875

15

22

891241766

17

23

891239576

17

24

891241960

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات سیستمهای صف
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی صنایع

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  سیستمهای صف

رشته : صنایع

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  روغنیان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891236103

12

2

891242326

غایب

3

891242869

14

4

891232670

14

5

891225671

19

6

891237838

14

7

891238809

14

8

891242002

15

9

891236622

14

10

891233428

14

11

891231818

14

12

891235949

17.5

13

891239099

14

14

891246904

14

15

891241280

غایب

16

891225684

18

17

891226157

19

18

891238546

14

19

891238031

15

20

891245420

14

21

891236875

15

22

891241766

14.75

23

891239576

15

24

891241960

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات اقتصاد مهندسی-2
ساعت ٤:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی صنایع

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  اقتصادمهندسی پیشرفته

رشته : مدیریت ساخت

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  روغنیان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890961304

17.5

2

890968028

17.5

3

890955213

15.5

4

890964984

17.5

5

890965764

12.5

6

890971339

15.5

7

890947364

17.25

8

890959342

13.5

9

890966517

17.5

10

890953070

13.5

11

890962713

13.5

12

890967032

15.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات اقتصاد مهندسی-1
ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی صنایع

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  اقتصادمهندسی پیشرفته

رشته : مدیریت ساخت

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  روغنیان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890958602

17.5

2

890968296

13.5

3

890948740

15.5

4

890967405

17.25

5

890946564

15.5

6

890947958

17.5

7

890968213

15.25

8

890957142

17.5

9

890961080

17.5

10

890951812

13.5

11

890970767

17.25

12

890960834

13.5

13

890946465

15.5

14

890964950

13.5

15

890964106

14.25

16

890946961

17.25

17

890970247

15.25

18

891521

17.5

19

890946023

15.5

20

890964517

15.5

21

890956248

15.5

22

890966791

15.5

23

890946556

15.5

24

890967595

17.5

25

890961878

15.25

26

891524

17.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.