درباره درس ارتعاشات سیستم های ممتد و مکانیک محیط پیوسته
ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مکانیک که در نیمسال دوم 90-89 دروس 1- مکانیک محیط پیوسته و 2- ارتعاش سیستم های ممتد را اخذ نموده اند می ساند امتحانات این دو درس در تاریخ 8/5/90 و 9/5/9راس ساعت 10 صبح برگزار می گردد. لذا با هماهنگی استاد مربوطه منبع درس ارتعاشات جزوه و مطالبی کلاسی استاد و منبع امتحان درس محیط پیوسته کتاب مکانیک محیط پیوسته انتشارات جهاد دانشگاهی دکتر حسینی هاشمی می باشد.

 


 
درباره خزش و خستگی
ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳٠  کلمات کلیدی: مکانیک کاربردی ، دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع دانشجویان رشته مکانیک می رساند کلاسهای جبرانی درس خزش و خستگی -دکتر نظام آبادی روز چهارشنبه مورخ 5/5/90 و پنج شنبه مورخ 6/5/90 راس ساعت 8 صبح برگزار می گردد.


 
نمرات کارورزی مشاوره
ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  کارورزی

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  فرشادبهاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057494

19.5

2

881057496

18.5

3

881057500

19.5

4

881057502

18.75

5

881057503

19

6

881071899

19.5

7

881057504

18

8

881057505

18

9

881057506

18.5

10

881057508

18.5

11

881057509

18.75

12

881057511

19.25

13

881057512

18.5

14

881057513

19

15

881057517

19

16

881057526

19

17

881057528

18.5

18

881071904

18.5

19

881057533

18.25

20

881057534

19.25

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات درس الگوریتم های موازی-2
ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی نرم افزار

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  الگوریتم های موازی

رشته : نرم افزار

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  اکبری ترکستانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891226606

19.75

2

891245433

13

3

891237806

12.5

4

891237784

15.5

5

891246413

16.75

6

891236035

12

7

891231415

14.25

8

891231102

12.5

9

891233902

12.75

10

891231536

17

11

891225738

16

12

891246987

12.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات درس الگوریتم های موازی-1
ساعت ٥:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی نرم افزار

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  الگوریتم های موازی

رشته : نرم افزار

تاریخ اعلام نمره :27/4/90

نام استاد :  اکبری ترکستانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891240486

12.5

2

891242498

13

3

891233795

16.5

4

891236269

14

5

891231719

12.5

6

891243721

15.5

7

891226652

14.25

8

891236342

13.25

9

891237937

14

10

891236819

11.5

11

891231024

14

12

891238697

12.75

13

891236853

12.25

14

891240694

غایب

15

891230194

12

16

891233895

18.5

17

891230104

12

18

891230891

15

19

891234364

12

20

891240625

غایب

21

891233313

11.5

22

891225867

12

23

891226145

13.5

24

891226205

12

25

891242195

11.5

26

891236236

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات درس تهیه وکاربردآزمونهای روانی درمشاوره-2
ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تهیه وکاربردآزمونهای روانی درمشاوره

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره  27/4/90

نام استاد :  میرمهدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890965251

17

2

890959392

16

3

890952352

ناتمام

4

890966784

16.5

5

890955349

15

6

890969978

17.5

7

890969812

15

8

890946434

17.5

9

890944904

17.5

10

890959836

16

11

890971616

ناتمام

12

890964096

17

13

890965969

17.5

14

890956844

18

15

890967969

18

16

890945756

16.5

17

890968215

15.5

18

890962689

15

19

881057519

18

20

890944641

18.5

21

881071902

17

22

881057530

18

23

890947220

18

24

 

 

25

 

 

26

 

 

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات تهیه وکاربردآزمونهای روانی درمشاوره-1
ساعت ٥:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تهیه وکاربردآزمونهای روانی درمشاوره

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره :27/4/90

نام استاد :  میرمهدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890953171

19

2

890946349

18

3

890965090

16.5

4

890970452

17.5

5

890969043

16

6

890967124

17

7

890965966

17.5

8

890977755

17.5

9

890969928

17

10

890965588

15

11

890966621

17.5

12

890966594

15.5

13

890968437

18

14

890944888

18

15

890964913

17

16

890965667

16.5

17

890965508

16

18

890971861

19

19

890946739

16.5

20

890967965

18

21

890967952

16

22

890969719

17

23

890963561

15

24

890966402

18

25

890963707

19

26

890971777

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات درس آنالیز حقیقی
ساعت ٥:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ریاضی -آنالیز عددی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  آنالیز حقیقی

رشته : ریاضی کاربردی

تاریخ اعلام نمره : 25/4/90

نام استاد :  آستانه اصل

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057537

11.5

2

890944278

17

3

890947543

12

4

890970926

18

5

881057540

17

6

881057546

13

7

890948127

11.5

8

881057550

15

9

890948058

16.5

10

890947832

12

11

890971445

غایب

12

890965955

15.5

13

890972024

13.5

14

890947892

15.5

15

890947719

11.5

16

890971267

17.5

17

890944293

12.5

18

890958142

11.5

19

890948220

11.5

20

890947551

12

21

890953847

11.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات درس سمینار -(حقوق)
ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس سمینار

رشته : حقوق جزاوجرم شناسی

تاریخ اعلام نمره :27/4/90

نام استاد :  آقامحمدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057389

16

2

881057391

17

3

881057395

17

4

881057394

18

5

881057396

18

6

881057398

15

7

881057402

17

8

881057406

17

9

881057408

16

10

881057409

17

11

881057410

15

12

881057414

18

13

881071894

18

14

881057415

16

15

881057416

17

16

881071895

16

17

881057424

غایب

18

881057430

18

19

881057435

15

20

881057436

14

21

891011

16

22

881057428

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات درس حقوق جزای بین الملل-1
ساعت ٥:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  حقوق جزای بین الملل

رشته : حقوق جزاوجرم شناسی

تاریخ اعلام نمره 27/4/90

نام استاد :  آقامحمدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057391

15

2

881057394

17

3

881057402

16

4

881057406

16

5

881057409

16

6

881057414

16

7

881071894

18

8

881057415

15

9

881057416

14

10

881057424

غایب

11

881057430

18

12

890950648

13

13

881057435

غایب

14

881057436

13

15

881057428

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات درس تمرین مشاوره در آزمایشگاه-3
ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تمرین مشاوره درآزمایشگاه

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  فرشادبهاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890959392

19.5

2

890952352

18

3

890966784

17.71

4

890955349

17.5

5

890969978

19

6

890969812

17.60

7

890946434

17.5

8

890944904

17.5

9

890959836

19

10

890971616

18.40

11

890964096

18.16

12

890965969

18

13

890956844

18

14

890967969

19

15

890945756

19

16

890968215

19.90

17

890962689

18

18

881057519

18.5

19

890944641

18.40

20

881071902

17.30

21

881057530

18.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات درس تمرین مشاوره درآزمایشگاه-2
ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تمرین مشاوره درآزمایشگاه

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  فرشادبهاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890965251

19.25

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات درس تمرین مشاوره درآزمایشگاه
ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: راهنمایی و مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تمرین مشاوره درآزمایشگاه

رشته : مشاوره  

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  فرشادبهاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890953171

18.75

2

890946349

18.70

3

890965090

18.5

4

890970452

18

5

890969043

18.75

6

890967124

18

7

890965966

19

8

890969928

15

9

890965588

18

10

890966621

17.60

11

890966594

19

12

881071899

19.65

13

890968437

18.5

14

890944888

17.5

15

890964913

18.25

16

890965667

14.5

17

890965508

18.37

18

890971861

18.46

19

890946739

18.20

20

890967965

17.75

21

890967952

17.62

22

890969719

18.10

23

890963561

17.75

24

890966402

17.60

25

890963707

19.5

26

890971777

18.35

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات موضوعات ومسائل اخلاقی درمشاوره
ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  موضوعات ومسائل اخلاقی درمشاوره

رشته مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  فرشادبهاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057494

18.80

2

881057496

17

3

881057500

18.80

4

881057502

17

5

881057503

15.80

6

881071899

14

7

881057504

15.80

8

881057505

17

9

881057506

17.60

10

881057508

17.60

11

881057509

14.60

12

881057511

16.40

13

881057512

17.60

14

881057513

16.40

15

881057517

17

16

881057526

16.40

17

881057528

17

18

8810719904

17

19

881057533

17.60

20

881057534

18.80

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات درس نظریه هاوروشهای مشاوره خانواده
ساعت ٥:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  نظریه هاوروشهای مشاوره خانواده

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  فرشادبهاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057494

18.93

2

890977755

14.5

3

881057496

16

4

881057500

18

5

881057502

17.61

6

881057503

18.92

7

881071899

15

8

881057504

14

9

881057505

14

10

881057506

17.71

11

881057508

15.5

12

881057509

14.63

13

881057511

17

14

881057512

14

15

881057513

16.5

16

881057517

15

17

881057526

15.46

18

881057528

15

19

881071904

16.40

20

881057523

15.20

21

891021

18

22

881057534

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات درس بیوتکنولوژی میکروبی-2
ساعت ٥:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  بیوتکنولوژی میکروبی

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  ندااکبری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

27

881057715

19

28

881057717

14

29

881057719

15.5

30

881057720

14

31

881057721

15.5

32

881057722

17.5

33

890960135

12

34

881057723

17.5

35

890960180

17.5

36

881057713

16

37

890955591

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات درس بیوتکنولوژی میکروبی-1
ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  بیوتکنولوژی میکروبی

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  ندااکبری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

89096065

13

2

881057678

14

3

890969765

12

4

890964575

14.5

5

881071906

18

6

881057685

17.5

7

890948253

17

8

881057686

12

9

890956615

14.5

10

890962404

17

11

881057691

17

12

881057694

20

13

881057700

13

14

881057701

18

15

890960149

12

16

890971561

16.5

17

881057703

19

18

890962415

18

19

881057705

14

20

881057706

17.5

21

881071911

18.5

22

890962611

19

23

881057708

14

24

881071912

17.5

25

881057711

16

26

881057712

19.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات درس اکولوژی میکروارگانیسمها -2
ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  اکولوژی میکروارگانیسمها

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  ندااکبری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890960465

19.5

2

881057678

20

3

890969765

16

4

890964575

19

5

890960024

19

6

890948253

20

7

890944846

20

8

890956615

18.5

9

890970671

20

10

890962404

19.5

11

890960033

17

12

890971561

20

13

890956382

20

14

890959790

20

15

890964312

16

16

890962575

17.5

17

890960135

17

18

890955647

20

19

890963862

17.5

20

890960180

19

21

881071913

19.5

22

890955591

19.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات درس اکولوژی میکروارگانیسمها -1
ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  اکولوژی میکروارگانیسمها

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  ندااکبری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890954945

18

2

890964246

18

3

890964672

20

4

890971957

20

5

881057682

19.5

6

890971397

18.5

7

881057685

17.5

8

890947614

18.5

9

881057686

17

10

890964628

19.5

11

890956126

20

12

890964993

19.5

13

890960149

16.5

14

890962415

20

15

891311

20

16

890962611

20

17

890960196

19.5

18

890962579

17

19

890957758

19.5

20

890955429

19

21

890969933

17.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
عنوان دروسی که نمرات آن در تاریخ 19/4/90 اعلام گردید.
ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

عنوان دروسی که نمرات آن در تاریخ 19/4/90 اعلام گردید.

1-      اسپکتروسکوپی تجزیه ای

2-      مباحث نوین در شبمی تجزیه

3-      برنامه ریزی کاربری زمین

4-      تحلیل رفتاری ومدیریت منابع انسانی

5-      دینامیک خاک

6-      روشهای عددی درمکانیک خاک

7-      شیمی تجزیه پیشرفته و سمینار

8-      شیمی فیزیک پیشرفته

9-      شیمی هتروسیکلیک

10-  فرایندخط مشی گذاری.

11-  مباحث نوین در شیمی آلی

12-  مهندسی ابزاردقیق

13-  نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته


 
نمرات نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته-2
ساعت ٤:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره :19 /4/90

نام استاد :  قاسمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890961485

18

2

890950943

13

3

890950707

19

4

890951620

18

5

890952194

15

6

890960788

19

7

890952599

17

8

890951846

18

9

890963524

17

10

890952206

18

11

890952752

17

12

890974500

18

13

890956534

18

14

890952469

16

15

890952464

15

16

890957675

18

17

890950133

20

18

890946368

16

19

890946537

13

20

890952300

12.5

21

890963489

14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته-1
ساعت ٤:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره :19 /4/90

نام استاد :  قاسمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890944495

12.5

2

890967972

19

3

890946788

14

4

890960912

14

5

890960963

13

6

890950953

13

7

890960505

14

8

890962236

16.5

9

890960465

17

10

890970476

18

11

890960254

12

12

890967495

19

13

890956427

18

14

890965663

19

15

890962019

16

16

890956134

16

17

890956410

16

18

890963990

15

19

890957519

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات مهندسی ابزار دقیق
ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : مهندسی ابزار دقیق

رشته : ساخت وتولید

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  مدبری فر

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890945528

5/19

2

890945827

12

3

890949814

12

4

891532

12

5

890966295

20

6

890944999

11

7

890945447

5/17

8

890967697

5/13

9

890945950

16

10

891531

12

11

890946710

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات مباحث نوین در شیمی آلی +سمینار(فرقانیها)
ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی آلی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مباحث نوین درشیمی آلی

رشته : شیمی آلی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  فرقانیها

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890949218

14

2

881057646

4/17

3

890968708

8/16

4

890949973

11

5

881057656

12

6

881057663

7/15

7

881057664

4/17

8

890967914

10

9

890954158

8/12

10

881057667

6/16

11

881057672

8/16

12

890958880

9

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  سمینار

رشته : شیمی آلی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  فرقانیها

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890949218

5/18

2

881057646

5/18

3

890968708

5/18

4

890949973

5/17

5

881057656

19

6

881057663

20

7

881057664

5/19

8

890967914

19

9

890954158

19

10

881057667

5/18

11

881057672

5/19

12

890958880

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات فرایند خط مشی گذاری -مدیریت دولتی-2
ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس فرایندخط مشی گذاری

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره :19 /4/90

نام استاد :  قاسمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890961485

16

2

890950943

12

3

890950707

17

4

890951620

18

5

890952194

14

6

890960788

16

7

890952599

13

8

890951846

14

9

890963524

12

10

890952206

14

11

890952752

16

12

890974500

14

13

890956534

14.5

14

890952469

12

15

890952464

18

16

890957675

17

17

890950133

18

18

890946368

17

19

890946537

15

20

890952300

13

21

890963489

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات فرایند خط مشی گذاری -مدیریت دولتی-1
ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس فرایندخط مشی گذاری

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  قاسمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890944495

10

2

890967972

19

3

890946788

 

4

890960912

9

5

890960963

12

6

890950953

8

7

890960505

14

8

890962236

13

9

890960465

12

10

890970476

15

11

890960254

12

12

890967495

16

13

890956427

14

14

890965663

17

15

890962019

15

16

890956134

12

17

890956410

12

18

890963990

12

19

890957519

14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات درس شیمی هتروسیکلیک
ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات ، شیمی تجزیه

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  شیمی هتروسیکلیک

رشته : شیمی آلی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  ابراهیمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890949218

16

2

881057646

17.5

3

890968708

18

4

890949973

14.5

5

881057656

13

6

881057663

19

7

881057664

20

8

890967914

14

9

890954158

13.5

10

881057667

14

11

881057672

18.5

12

890958880

13.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.

 


 
نمرات درس شیمی فیزیک پیشرفته
ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  شیمی فیزیک پیشرفته

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره 19/4/90

نام استاد :  شفیعی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890952585

12

2

881057625

14

3

890948465

14

4

890956542

15

5

890951974

غایب

6

890966847

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات درس شیمی تجزیه پیشرفته و سمینار رشته شیمی تجزیه
ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  شیمی تجزیه پیشرفته

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :نیازی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890952585

12

2

890948465

12

3

890956542

5/12

4

890951974

غایب

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.

 

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  سمینار

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  نیازی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890954676

3/19

2

890945068

17

3

881057584

3/18

4

881057585

6/19

5

890962459

5/19

6

890962458

5/19

7

881057594

5/18

8

881057595

20

9

890957733

20

10

890951193

5/17

11

890956509

3/19

12

881057599

8/19

13

890951911

3/19

14

881057603

8/18

15

890952007

6/19

16

890951113

7/18

17

890965170

3/18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات روشهای عددی در مکانیک خاک-2
ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک خاک و پی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس روشهای عددی درمکانیک خاک

رشته : خاک وپی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  جیریایی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890972061

15.5

2

890965385

18

3

881057790

15

4

890967173

18.5

5

890953288

16.5

6

890962411

18.5

7

890957808

16

8

890964678

18.5

9

890958796

18

10

890962272

15.5

11

890955203

18

12

890945007

18

13

890957951

17

14

890944395

16

15

890969437

16.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات روشهای عددی در مکانیک خاک-1
ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک خاک و پی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس روشهای عددی درمکانیک خاک

رشته : خاک وپی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  جیریایی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057763

غایب

2

890963932

18

3

890962440

17.5

4

890969463

17

5

890961870

16.5

6

890951233

18

7

890949269

17

8

890962667

18

9

890951240

18

10

890952936

17

11

890971915

16.5

12

890970047

17

13

881057780

17.5

14

890963464

17

15

890962567

18

16

890954989

16.5

17

881057783

19.5

18

890969385

17

19

890969570

16

20

890947143

17

21

890959085

17

22

890959213

17.5

23

890962674

18

24

890958919

17

25

890967669

16.5

26

890963922

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات دینامیک خاک -عمران خاک و پی-2
ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک خاک و پی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  دینامیک خاک

رشته : خاک وپی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  جیریایی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890967669

12

2

890963922

15

3

890972061

16

4

890965385

16.5

5

890967173

19

6

890953288

16.5

7

890962411

19.5

8

890957808

17

9

890964678

16.5

10

890958796

16.5

11

890962272

16

12

890955203

18.5

13

890945007

18

14

890957951

16.5

15

890944395

16.5

16

890969437

14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات دینامیک خاک -عمران خاک و پی-1
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک خاک و پی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  دینامیک خاک

رشته : خاک وپی

تاریخ اعلام نمره :19/4/90

نام استاد :  جیریایی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881542

16

2

890957323

12

3

881057764

17.5

4

890963932

14.5

5

890962440

18.5

6

890969463

12

7

890961870

15

8

890951233

17.5

9

890949269

16.5

10

890962667

18

11

890951240

18.5

12

890952936

15

13

890971915

15

14

890970047

16

15

881057780

17.5

16

890963464

18

17

890962567

17.5

18

890954989

15

19

881057783

19.5

20

890969385

14.5

21

890969570

15

22

890947143

17.5

23

890959085

16.5

24

890959213

17.5

25

890962674

18

26

890958919

16.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات تحلیل رفتاری -مدیریت اجرایی
ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: مدیریت اجرایی ، دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :تحلیل رفتاری ومدیریت منابع انسانی

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره :19 /4/90

نام استاد :  قاسمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891225011

12

2

891236774

15

3

891225248

15

4

891225079

17

5

891225159

14.5

6

891232390

15

7

891230834

12

8

891246766

18

9

891225086

14

10

891255482

14.5

11

891241437

15

12

891245098

12.5

13

891241453

12

14

891232308

18

15

891231284

12

16

891239517

12

17

891239664

13.5

18

891241993

15

19

891232312

15

20

891236200

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات برنامه ریزی کاربری زمین -2
ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برنامه ریزی شهری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  برنامه ریزی کاربری زمین

رشته : برنامه ریزی شهری

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  شیعه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890963263

5/15

2

890966394

5/15

3

890963274

5/18

4

890971452

12

5

890954189

5/18

6

890945964

10

7

890958206

15

8

890953189

5/14

9

890955082

14

10

890953742

5/15

11

890961229

14

12

890965125

5/15

13

890956108

5/17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات برنامه ریزی کاربری زمین
ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برنامه ریزی شهری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  برنامه ریزی کاربری زمین

رشته : برنامه ریزی شهری

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  شیعه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890954866

16

2

890946904

14

3

890952920

15

4

890963277

16

5

890945569

17

6

890952822

14

7

890953522

17

8

890945945

5/18

9

890945686

15

10

890956118

16

11

890949949

17

12

890958977

16

13

890963040

14

14

890958514

15

15

890966225

14

16

890952821

14

17

890954964

5/13

18

890958732

18

19

890946939

14

20

890945241

16

21

890966930

18

22

890955658

5/18

23

890967466

11

24

890964921

15

25

890970585

5/18

26

891513

5/14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات مباحٍ نوین در شیمی تجزیه
ساعت ۳:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مباحث نوین درشیمی تجزیه

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  نیازی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890954676

8/17

2

890945068

3/13

3

881057584

15

4

881057585

5/17

5

890962459

17

6

890962458

5/16

7

881057594

12

8

881057595

20

9

890957733

17

10

890951193

3/12

11

890956509

12

12

881057599

5/18

13

890951911

16

14

881057603

16

15

890952007

5/17

16

890951113

12

17

890965170

3/14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات درس اسپکتروسکپی تجزیه ای 2
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  اسپکتروسکوپی تجزیه ای 2

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  نیازی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890954676

5/15

2

890945068

13

3

881057584

5/15

4

881057585

5/17

5

890962459

15

6

890962458

5/14

7

881057594

16

8

881057595

2/19

9

890957733

5/14

10

890951193

5/12

11

890956509

12

12

881057599

2/18

13

890951911

9/17

14

881057603

16

15

890952007

5/17

16

890951113

5/12

17

890965170

14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
برنامه امتحانات معوقه نیمسال دوم 90-89
ساعت ٩:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

ایام هفته

تاریخ

ساعت 12-10

ساعت 16-14

ساعت 19-17

شنبه

1/5/90

انتقال حرارت پیشرفته

روشهای ساخت(1) 

 

 

فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

سیر اندیشه های شهرسازی

مدیریت ماشین الات ساختمانی

 

یکشنبه

2/5/90

میکروب خاک

نظریه های برنامه ریزی شهری 

حکمت هنر اسلامی

 

دوشنبه

3/5/90

آنالیز شکل دهی فلزات

سازه های نو 

 

ایمن شناسی پیشرفته

روانشناسی محیط

 


 
درباره کلاسهای جبرانی دکتر واحدی
ساعت ٩:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، طراحی کاربردی

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی می رساند کلاسهای درس مکانیک ضربه اقای دکتر واحدی روز چهارشنبه مورخ 22/4/90 راس ساعت 8 صبح در محل کلاس 63 مجتمع فنی و مهندسی برگزار می گردد.


 
نمرات حسابداری مدیریت-مدیریت اجرایی2
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  حسابداری مدیریت

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره 14/4/90

نام استاد :  زنجیردار

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891231637

16

2

891239450

16

3

891245349

11

4

891244498

20

5

891241498

18

6

891226532

20

7

891227310

19

8

891239598

17

9

891231491

17

10

891236089

14

11

891236452

18

12

891222222

غایب

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات حسابداری مدیریت-مدیریت اجرایی-1
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  حسابداری مدیریت

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره 14/4/90

نام استاد :  زنجیردار

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891225011

13

2

891236774

20

3

891225248

17

4

891225079

16

5

891225159

11

6

891232290

17

7

891230834

16

8

891246766

20

9

891225086

19

10

891255482

19

11

891241437

19

12

891245098

17

13

891241453

17

14

891232308

17

15

891231284

17

16

891239517

19

17

891239664

12

18

891241993

20

19

891232312

16

20

891236200

20

21

891242259

14

22

891234494

11

23

891240568

19

24

891243741

20

25

891239704

15

26

891246206

14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
اصلاحیه نمرات تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته-مشاوره-2
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تعلیم وتربیت اسلامی

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 14/4/90

نام استاد :  فقیهی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890965251

17

2

890959392

16

3

890952352

5/17

4

890966784

16

5

890955349

5/19

6

890969978

5/17

7

890969812

18

8

890946434

20

9

890944904

17

10

890959836

5/18

11

890971616

20

12

890964096

5/18

13

890965969

5/18

14

89099956844

18

15

890967969

17

16

890945756

20

17

890968215

12

18

890962689

19

19

881057519

18

20

890973919

19

21

890944641

20

22

881071902

5/18

23

881057530

5/19

24

890947220

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته-مشاوره-1
ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تعلیم وتربیت اسلامی

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 14/4/90

نام استاد :  فقیهی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890953171

19

2

890946349

18

3

890965090

20

4

890970452

5/17

5

890969043

17

6

890967124

5/16

7

890965966

5/16

8

890977755

20

9

890969928

5/18

10

890965588

5/18

11

890966621

5/16

12

890966594

5/18

13

890968437

5/18

14

890944888

17

15

890964913

20

16

890965667

5/18

17

890965508

19

18

890971861

20

19

890946739

5/18

20

890967965

5/18

21

890967952

5/19

22

890969719

19

23

890963561

17

24

890966402

19

25

890963707

20

26

890971777

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات تحلیل اماری-مدیریت دولتی 2
ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تحلیل آماری

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 12/4/90

نام استاد :  سعیدی فر

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890952599

20

2

890951846

15

3

890963524

12

4

890952206

15

5

890952752

10

6

890974500

11

7

890956534

5/15

8

890952469

16

9

           890952464

10

10

890957675

5/15

11

890950133

5/18

12

890946368

12

13

890946537

16

14

890952300

5/15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات تحلیل آماری-مدیریت دولتی 1
ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تحلیل آماری

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 12/4/90

نام استاد :  سعیدی فر

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890944495

12

2

890967972

5/17

3

890946788

12

4

89096012

11

5

890960963

14

6

890950953

12

7

890960505

11

8

890962236

18

9

890960465

12

10

890970476

5/15

11

890960254

13

12

890967495

20

13

890956427

20

14

890965663

20

15

890962019

12

16

890956134

16

17

890956410

20

18

890963990

12

19

890963489

غایب

20

890957519

12

21

890961485

11

22

890950943

11

23

890950707

12

24

890951620

18

25

890952194

17

26

890960788

5/16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات بازاریابی(مدیریت دولتی-2)
ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  بازاریابی

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 12/4/90

نام استاد :  غفاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891231637

16

2

891239450

5/18

3

891245349

13

4

891244498

20

5

891241498

5/18

6

891226532

5/19

7

891227310

16

8

891239598

5/17

9

891231491

12

10

891236089

15

11

891236452

5/14

12

891222222

غایب

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات بازاریابی(مدیریت دولتی-1)
ساعت ۱:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  بازاریابی

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 12/4/90

نام استاد :  غفاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891225011

14

2

891236774

5/17

3

891225248

15

4

891225079

17

5

891225159

12

6

891232290

19

7

891230834

15

8

891246766

20

9

891225086

16

10

891255482

5/16

11

891241437

5/17

12

891245098

5/15

13

891241453

14

14

891232308

5/17

15

891231284

5/17

16

891239517

5/16

17

891239664

5/15

18

891241993

14

19

891232312

5/19

20

891236200

17

21

891242259

14

22

891234494

18

23

891240568

75/18

24

891243741

19

25

891239704

16

26

891246206

5/14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.

 
 

 
درباره نمرات پایان نیمسال دوم 89-90
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دانشگاه می رساند با توجه به اعلام تدریجی نمرات سعی بر این داریم تا با اطلاع رسانی شفاف در این زمینه ، خدمت رسانی نماییم.لذا ، ذکر نکاتی چند را یاداور می شویم.

1- چنانچه به نمره خود اعتراض دارید پرکردن فرم اعتراض و ارسال آن از طریق (ایمیل ، پست ) ضروری است. در صورتی که از ایمیل استفاده می کنید. ابتدا فرم اعتراض نمره را دانلود نموده سپس قسمتهای لازم را تکمیل ،و با امضاء زنده اسکن نموده و سپس ارسال نمایید.)فرم اعتراض نمره را از اینجا دانلود نمایید.

2- رعایت سقف زمان قانونی اعتراض برگه الزامی است .این زمان یکهفته پس از تاریخ اعلام نمره می باشد.به اعتراض ها پس از تاریخ های فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- آدرس ایمیل ما srarak90@yahoo.com می باشد. که برای ارسال اعتراضات می توانید از آن استفاده نمایید.

با آرزوی موفقیت برای شما-آموزش دانشگاه


 
درباره رشته برق -قدرت
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

به اطلاع دانشجویان محترم رشته برق -قدرت می رساند کلاسهای جبرانی آقای دکتر سلامی روز شنبه مورخ 18/4/90 راس ساعت 8صبح برگزار میگردد . همچنین کلاس  و آقای دکتر سالمی نیز پس از این کلاس برگزار می گردد.


 
برنامه امتحانات معوقه پایان نیمسال 2-90-89
ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

برنامه امتحانات معوقه پایان نیمسال 2-90-89

ایام هفته

تاریخ

ساعت 12-10

ساعت 16-14

ساعت 19-17

شنبه

1/5/90

انتقال حرارت پیشرفته

فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

سیر اندیشه های شهرسازی

-

یکشنبه

2/5/90

میکروب خاک

نظریه های برنامه ریزی شهری

-

-

دوشنبه

3/5/90

انالیز شکل دهی فلزات

ایمن شناسی پیشرفته

-

 


 
قابل توجه دانشجویان رشته عمران-خاک و پی
ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، عمران-خاک و پی

به اطلاع دانشجویان محترم رشته عمران خاک و پی می رساند تاریخ و زمان برگزاری سمینار (دکتر یوسفی راد) روز سه شنبه مورخ 28/4/90 راس ساعت 13 در محل دانشگاه می باشد. لذا با توجه به زمان اعلام شده هر چه سریعتر نسبت به آماده سازی سمینار خود اقدام نمایید.

1- علی یوسفی

2- ابوالفضل حسینی

3- عباس سعادتی راد

4- سلمان کاویانی

5- مهرداد قدسی

6- غلامرضا صادق آبادی

7- سینا مختار

8- حجت الله کریمی دهکردی


 
درباره دروس آقای دکتر صدیقی(معماری)
ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که با اقای دکتر صدیقی دروس 1- سازه های نو 2- نظریه و روشهای طراحی را اخذ نموده اند، می رساند امتحان کتبی این دو درس به صورت جزوه باز و در روز پنجشنبه مورخ 16/4/90 و به ترتیب در  ساعت 10 صبح و 14 عصر برگزار می گردد. ضمنا پروژه های درسی این دو درس در همین تاریخ توسط استاد مربوطه تحویل گرفته خواهد شد.


 
برنامه امتحانات معوقه (تبدیل انرژی و ساخت و تولید)
ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، تبدیل انرژی ، ساخت و تولید

به اطلاع دانشجویان محترم رشته های (ساخت و تولید - تبدیل انرژی ) می رساند امتحانات دروس زیر بدلیل کامل نبودن سرفصل و لزوم برگزاری کلاس جهت کامل شدن سرفصل در تاریخهای مشخص شده زیر برگزار می گردد.

1- آنالیز شکل دهی فلزات از تاریخ 6/4/90 ساعت 14 حذف و به تاریخ (دوشنبه 3/5/90 ساعت 10صبح ) انتقال یافت.

2- انتقال  حرارت پیشرفته از تاریخ از تاریخ 5/4/90 ساعت 17 حذف و به تاریخ (شنبه 1/5/90 ساعت 10صبح ) انتقال یافت.

 


 
برنامه امتحانات معوقه
ساعت ٤:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع دانشجویان محترم کلیه رشته ها می رساند امتحانات کلیه دروس معوقه از تاریخ 1/5/90 لغایت 3/5/90 برگزار می گردد. ضمنا برنامه روزانه امتحانات متعاقبا اعلام می گردد.

 


 
درباره رشته معماری (ورودی88)
ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات ، معماری

به اطلاع دانشجویان محترم رشته معماری ورودی 88 می رساند . کلاسهای درس سازه های نو با آقای دکتر رحمانی و در روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه مورخ 15-16-17 تیرماه 90 و از ساعت 8 صبح برگزار می گردد.