نمرات درس ریاضیات عالی مهندسی ص2
ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، سازه

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  ریاضیات عالی مهندسی

رشته : سازه

تاریخ اعلام نمره : 25/12/90

نام استاد : خورشیدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

890969385

11

22

901148122

11

23

901150044

18.5

24

890959085

12

25

890959213

12

26

901148387

13.5

27

901149581

غ

28

901148155

13.5

29

901147927

13

30

901149189

15.75

31

901147934

10

32

901150123

17.5

33

901150057

14.75

34

901147940

11

35

901148153

15.5

36

890953288

15.5

37

901148186

18

38

901147919

16.5

39

901147928

20

40

901147925

12

41

901150001

17.5

42

901147936

15.5

43

901149216

غ

44

890957951

غ

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس ریاضیات عالی مهندسی ص1
ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، سازه

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  ریاضیات عالی مهندسی

رشته : سازه

تاریخ اعلام نمره : 25/12/90

نام استاد : خورشیدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881542

18

2

901149418

12

3

901147922

غ

4

901147923

12

5

901149422

13.25

6

901147933

غ

7

901149805

14

8

890951233

16

9

901147926

14.5

10

890952936

12

11

901148392

غ

12

901149310

13.5

13

901149046

17

14

901148136

12

15

891239827

15.5

16

901149049

11

17

890962704

17.5

18

901149871

18.5

19

890954989

16

20

901150413

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس تئوری الاستیسیته وپلاستیسیته ص2
ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، سازه

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  تئوری الاستیسیته وپلاستیسیته

رشته : سازه

تاریخ اعلام نمره : 25/12/90

نام استاد : خورشیدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

901150044

18

22

901148387

16.5

23

901149581

18.5

24

901148155

18

25

901147927

13.5

26

901149189

16

27

901147934

11

28

901150123

13.5

29

901150057

14.5

30

901147940

16

31

901148153

14.5

32

901148186

14

33

901147919

16.5

34

901147928

16

35

901147925

18

36

901150001

12

37

890962242

غ

38

901147936

17.5

39

901149216

غ

40

881057755

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس الاستیسیته وپلاستیسیته ص 1
ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، سازه

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  تئوری الاستیسیته وپلاستیسیته

رشته : سازه

تاریخ اعلام نمره : 25/12/90

نام استاد : خورشیدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057726

14.75

2

901149418

11

3

901147922

12

4

901147923

14

5

901149422

9

6

901147933

15.75

7

901149805

15

8

891239742

12.75

9

901147926

12

10

901148392

غ

11

881057733

19

12

901149310

13.5

13

901149046

14.5

14

901148136

15.5

15

891239827

17.75

16

901149049

10

17

890962704

16.5

18

901149871

14

19

901150413

13

20

901148122

17.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس روانشناسی ونوروسپیکولوژی311
ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، روان شناسی بالینی

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  روانشناسی ونوروسپیکولوژی311

رشته : روانشناسی بالینی

تاریخ اعلام نمره : 25/11/90

نام استاد : مهاجرانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900870842

17

2

900842442

14

3

900826000

20

4

900867062

16

5

900855069

20

6

900825927

16

7

900825457

20

8

900857057

10

9

900829489

15.5

10

900826055

12.5

11

900852267

16

12

900826044

13

13

900848576

13.5

14

900825562

20

15

900859769

11

16

900841846

12

17

900825560

20

18

900825443

20

19

900855597

15.5

20

900849963

20

21

900825439

19.5

22

900864557

17.5

23

900833563

20

24

900825688

17

25

900876984

20


 
روانشناسی پزشکی ونوروسپیکولوژی
ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، روان شناسی بالینی

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  روانشناسی ونوروسپیکولوژی341

رشته : روانشناسی بالینی

تاریخ اعلام نمره : 25/11/90

نام استاد : مهاجرانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825113

14

2

900825426

20

3

900825578

14

4

900825980

20

5

900825935

19

6

900862973

19.5

7

900825072

20

8

900825379

19

9

900825972

15

10

900856267

18.5

11

900873637

19

12

900825124

14.5

13

900826045

14

14

900866495

20

15

900841844

12

16

900825420

16.5

17

900825942

20

18

900864025

19.5

19

900847564

19.5

20

900825094

20

21

900833887

12

22

900825976

17

23

900825141

20

24

900825619

20

25

900862033

14.5

26

900825232

12

27

900854132

11

28

901050001

20


 
نمرات درس کشت سلول(دارابی)ص2
ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  کشت سلول

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 25/12/90

نام استاد :  دارابی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

890956382

غ

22

890962611

18.5

23

890960196

18.5

24

890959790

20

25

890962579

15.5

26

890964312

20

27

890957758

20

28

890962575

19

29

890971757

غ

30

890955647

17

31

890963862

19

32

890955429

غ

33

881071913

20

34

890955591

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس کشت سلول(دارابی)ص1
ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  کشت سلول

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 25/12/90

نام استاد : دارابی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890960165

18

2

890954945

19.5

3

890964246

13

4

890964672

14

5

890969765

18

6

890960024

19.5

7

891345

19

8

890971957

20

9

881057682

17

10

890971397

20

11

890947614

غ

12

890948253

19.5

13

890944846

19.5

14

890964628

15

15

890960033

14

16

890964993

20

17

890960149

16

18

891342

19

19

890962415

17

20

891311

20

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نظریه هاوروشهای مشاوره گروهی مشخصه212
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  نظریه هاوروشهای مشاوره گروهی212

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 24/12/90

نام استاد : زارع

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890952352

14

2

890969043

15.5

3

890967124

14.5

4

890977755

17.75

5

890969978

15.5

6

890965588

17

7

890966621

15

8

890968437

15.5

9

890944888

18.5

10

890971861

15.5

11

890965969

18

12

890946739

18

13

890956844

15.5

14

890967969

18

15

890945756

19

16

890968215

16

17

890969719

15.5

18

890965251

13.5


 
نمرات درس نظریه هاوروشهای مشاوره گروهی مشخصه213
ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  نظریه هاوروشهای مشاوره گروهی213

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 24/12/90

نام استاد : زارع

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890953171

19

2

890946349

17

3

890959392

15.5

4

890965090

18

5

890970452

17.5

6

890965966

16.5

7

890966784

17

8

891246272

16

9

890955349

16

10

890969812

14.5

11

890966594

18

12

890964913

17

13

890965667

15.5

14

890965508

17

15

890959836

16.5

16

890971616

18

17

890964096

17.5

18

891240576

17.5

19

890967965

18.5

20

890967952

15

21

890962689

16

22

881057519

18

23

890944641

17

24

891246271

18

25

890963561

16.5

26

890966402

18

27

881057530

17.5

28

890963707

19

29

890971777

غ


 
نمرات درس استفاده ازروشهای اماری وپژوهشی درروانشناسی بالینی315
ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، روان شناسی بالینی

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  استفاده ازروشهای آماری وپژوهشی درروانشناسی بالینی315

رشته : روانشناسی بالینی

تاریخ اعلام نمره : 23/12/90

نام استاد : تقوایی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900870842

17

2

900842442

14.5

3

900826000

15.75

4

900867062

غ

5

900855069

12.5

6

900825927

14

7

900825457

18

8

900857057

15.5

9

900829489

15

10

900826055

17

11

900852267

12.5

12

900826044

15

13

900848576

13

14

900825562

17

15

900859769

14

16

900841846

غ

17

900825560

16.5

18

900825443

16

19

900855597

13

20

900849963

15

21

900825439

16

22

900864557

14

23

900833563

18

24

900825688

14.5

25

900876984

15